Ostatní projekty

Nadace poskytuje finanční příspěvky také dalším institucím a jednotlivcům na projekty z oblasti vzdělávání, kultury nebo podpory zdraví.

Střední odborná škola uměleckořemeslná
V roce 2020 Nadace zahájila spolupráci se Střední odbornou školou uměleckořemeslnou, které poskytuje prostředky na stipendia (úhrada školného) pro studenty ze sociálně slabého prostředí a pak pro děti z dětských domovů na úhradu školného i nákladů na ubytování.

„Na žádné jiné škole ve střední Evropě není možné učit se tolika uměleckým řemeslům jako u nás. Umělecký štukatér, který opravuje historické domy, zámky a muzea se učí jen u nás. Umělecký pozlacovač a umělecký sklenář to samé. Žáci se učí u mistrů v oboru, kteří zase převzali řemeslo od předchozích generací. Zachováváme tradici. Do vyučování zapojujeme odborníky z uměleckých oborů – například znalce drahých kamenů pro zlatníky, restaurátora dřevěných budov v Libušíně pro truhláře nebo restaurátorku kachlových kamen pro keramiky. Daří se nám organizovat také odborné stáže ve firmách v zahraničí, například ve školním roce 2018/2019 bylo 30 žáků v Irsku, Anglii a Norsku. Někteří naši absolventi jsou uznávanými odborníky ve svém oboru.“ Radek Coufal, ředitel školy

   

Dívčí katolická střední škola
Škola potřebuje pro své studentky sociálního pracovníka, jeho mzda ale není hrazena z prostředků od MŠMT. Nadace proto škole poskytuje peníze na úhradu mzdy pro tohoto zaměstnance školy.

Logická olympiáda 
Nadace je společně s gymnáziem a základní školou OPEN GATE generálním partnerem Logické olympiády pro přemýšlivé děti a mládež. Logickou olympiádu pořádá Mensa ČR ve snaze doplnit spektrum aktivit pro děti a mládež o soutěž, kde rozhoduje samostatné uvažování a schopnost logického myšlení, nikoli naučené znalosti. Nadace přispívá na organizaci a propagaci soutěže, poskytuje také prostory školy OPEN GATE pro uspořádání středočeského finále.

Pražský studentský summit
Nadace je dlouhodobým generálním partnerem Modelu OSN, který je součástí Pražského studentského summitu. Jedná se o každoroční vzdělávací akci, která simuluje jednání reálné OSN. Studenti českých gymnázií a vysokých škol tak rozvíjejí schopnost komunikovat a prosazovat své zájmy.

Časopis Zámeček
Nadace řadu let přispívá vydavateli časopisu Zámeček – občanskému sdružení Duha. Časopis čtou děti v dětských domovech a dalších zařízeních náhradní péče. Šéfredaktorem Zámečku je Lukáš Kotlár, absolvent gymnázia OPEN GATE a příjemce grantu z projektu Univerzity.

Cizí jazyky v ZŠ Loděnice
Nadace přispěla Základní škole Loděnice v okrese Beroun, a to na úhradu nákladů spojených se zkvalitněním výuky cizích jazyků.

Pro paraplegiky a parasportovce
Nadace pomohla také paraplegikům a hendikepovaným sportovcům. Přispěla jim například na pořízení handbiku, upraveného automobilu, úhradu nákladů souvisejících s účastí na závodech a tréninkovou přípravou nebo na rehabilitace.

Rozmarýna
Nadace poskytla finanční příspěvek obecně prospěšné společnosti Rozmarýna, která vede mladé lidi bez rodinného zázemí k samostatnosti a odpovědnosti za vlastní život.

Spolek přátel Ledra
Nadace přispěla Spolku přátel Ledra na uspořádání putovní výstavy o italském exodu, která vznikla ve spolupráci s italskou Comune di Ledro a Společností přátel Itálie. Výstava prostřednictvím historických fotografií a dokumentů připomněla události z let 1915 až 1918, kdy do Česka bylo z dnešní Itálie vysídleno několik tisíc žen, dětí a starců. Češi tehdy Italy ubytovali ve vlastních domovech.

Publikace
Nadace se finančně podílela na vydání publikace Shakespeare a jeviště svět od předního českého anglisty Martina Hilského. Dále podpořila kompletní vydání jeho překladů Shakespeara pod titulem Dílo – William Shakespeare. Jde o unikátní vydavatelský počin, který čtenáři v jednom svazku předkládá všechny Shakespearovy hry i tzv. romance spolu se Sonety.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.