background image

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů žadatelů o nadační příspěvek

1. Správcem osobních údajů, který odpovídá za zpracování mých osobních údajů, je:
Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, IČ: 28902254, se sídlem: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 (dále jen jako „Správce“), která je ve vztahu k mým osobním údajům tzv. „správcem osobních údajů“. Kontaktní údaje: Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, e-mail: info@kellnerfoundation.cz, tel.: +420 224 174 462, adresa: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, Česká republika, www.kellnerfoundation.cz.


Povinnosti Správce v oblasti ochrany osobních údajů vyplývají:
I. s účinností od 25. května 2018 pak z Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 (dále jako „GDPR“), a
II. ze zákona č. 110/2019 Sbírky zákonů České republiky, o zpracování osobních, ve znění pozdějších změn la doplnění (dále jen jako „ZZOÚ“).


2. Specifikace mých osobních údajů, které spravuje Správce:
a. údaje uvedené v žádosti a v jejích přílohách, které se ke mně vztahují,
b. údaje, které jsem poskytl/a Správci v souvislosti s podáním žádosti, pokud se ke mně vztahují – jako např. datum narození, místo bydliště, fotografie, údaje o rodinných poměrech, údaje o výsledcích mého vzdělávání a sportovních úspěších, údaje o mém sociálním statusu a zdravotním stavu.
c. údaje získané Správcem z veřejně přístupných zdrojů v souvislosti s ověřováním údajů uvedených v žádosti (jako jsou např. údaje z katastru nemovitostí, veřejného (dříve obchodního) rejstříku, registru živnostenského podnikání, registru úpadců, registru exekucí apod.),

dále jen jako „mé osobní údaje“. Pokud jsem do žádosti uvedl/a též osobní údaje jiných osob, než jsem já, pak se pod pojmem „mé osobní údaje“ rozumí též údaje o těchto jiných osobách.


• Pod pojmem „žádost“ se rozumí mnou vyplněný elektronický formulář žádosti o grant pro studium na vysoké škole a jeho přílohy;
• Pod pojmem „žádost“ se současně rozumí i mnou vyplněná žádost o poskytnutí nadačního příspěvku ve formě úhrady školného za studium na OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.;
• Pod pojmem „žadatel“ se rozumí osoba, pro jejíž potřebu se žádá o poskytnutí nadačního příspěvku.


Pokud jsem do žádosti uvedl/a též osobní údaje jiných osob, než jsem já, pak prohlašuji, že údaje těchto jiných osob jsem do formuláře uvedl/a s jejich výslovným souhlasem a s tím, že tyto osoby se seznámily s podmínkami zpracování jejich osobních údajů uvedených v tomto informačním memorandu a s informacemi uvedenými v části „POUČENÍ O PRÁVECH“.


3. Doba, po kterou bude Správce uchovávat mé osobní údaje:
Do dne rozhodnutí o tom, zda žadateli bude poskytnut nadační příspěvek či nikoli, nejdéle však 60 (šedesát) dní ode dne uzávěrky příjmu žádostí Správcem v aktuálním kalendářním roce. Rozhodne-li Správce o tom, že žadateli nebude poskytnut nadační příspěvek, budou mé osobní údaje zlikvidovány ve shora uvedené lhůtě; Správce si ponechá pouze tyto mé osobní údaje: (i) jméno a příjmení, (ii) adresa bydliště, (iii) elektronická adresa, (iv) předmět žádosti, (v) údaj, že žádost byla zamítnuta a kdy se tak stalo – dále společně jen jako „Základní informace“. Základní informace se zpracovávají po dobu 10 let. Po uplynutí této doby budu data anonymizována tak, že nebude možná zpětná identifikace mojí osoby. Údaje anonymizované ve smyslu předchozí věty budou použity pro statistické účely. Rozhodne-li Správce o tom, že žadateli bude poskytnut nadační příspěvek, bude se nakládání s mými osobními údaji řídit právním titulem splnění smlouvy ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.


4. Účely zpracování mých osobních údajů:
a. vyhodnocení žádosti Správcem a zjištění rodinných, majetkových a sociálních poměrů rodiny/prostředí, ze kterého žadatel o nadační příspěvek pochází, zjištění potřebnosti poskytnutí podpory žadateli,
b. přijetí rozhodnutí Správcem, zda žadateli bude či nebude poskytnut nadační příspěvek, o nějž se žádá,
c. propagace Správce a informování veřejnosti o činnosti a projektech Správce a osobách, které Správce podporuje (zejména na webových stránkách, sociálních sítích a v dalších médiích).


Účely zpracování Základních informací:
a. evidence žadatelů o nadační příspěvek,
b. sledování četnosti žádostí o nadační příspěvek od týchž žadatelů.

INFORMACE K DALŠÍM PODMÍNKÁM ZPRACOVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ/ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ:

5. Právní důvod zpracování mých osobních údajů / Základních informací:
Jsem obeznámen/a s tím, že právním důvodem pro zpracování mých osobních údajů/Základních informací Správcem, je:
1) čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů a při poskytnutí nadačního příspěvku nezbytnost splnění smlouvy, a
2) čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem Správce.


Jsem obeznámen/a s tím, že poskytnutí mých osobních údajů Správci není mou povinností, tj. že je zcela na dobrovolné bázi a záleží jen na mém uvážení. Je mi známo, že pro zpracování Mých osobních údajů / Základních informací pro účely a po dobu, jak shora uvedeno, se nevyžaduje můj souhlas se zpracováním.


Jsem také obeznámen/a s tím, že Správce si stanovil určité rámce, podle kterých posuzuje potřebnost toho kterého žadatele pro poskytnutí nadačního příspěvku, a s ohledem na tyto rámce Správce přijímá rozhodnutí, zda konkrétnímu žadateli bude poskytnut příspěvek, či nikoli. Zejména pro toto rozhodování Správce je zapotřebí zpřístupnění mých osobních údajů Správci. V návaznosti na to platí, že pokud neposkytnu Správci ty z mých osobních údajů, které jsou potřebné pro splnění účelu podle bodu 4 výše, pak Správce nebude moci aktuální žádost dostatečně kvalifikovaně vyhodnotit a v souvislosti s tím nemusí být žadateli poskytnut nadační příspěvek. Mnou zpřístupněné osobní údaje budou v takovém případě zlikvidovány.


Žadatel bere na vědomí, že jednou ze zákonných povinností Správce je povinnost uvést jméno žadatele o grant pro studium na vysoké škole ve výroční zprávě Správce v případě, že byl žadateli nadační příspěvek poskytnut, a to včetně výše nadačního příspěvku. Příjemce nadačního příspěvku o grant pro studium na vysoké škole může požádat Správce zasoučasného splnění podmínek § 359 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, aby Správce zachoval jeho anonymitu.


Poučení o právech
Dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „GDPR“.


Podle článku 13 GDPR:
- mám právo požadovat od Správce informace o zpracování Mých osobních údajů, pokud je Správce získal přímo ode mě,

Podle článku 15 GDPR právo na přístup k Mým osobním údajům:
- mám právo získat od Správce potvrzení, zda Mé osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k Mým osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Mé osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou Mé osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Mých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
- právo podat stížnost u dozorového úřadu;
- veškeré dostupné informace o zdroji Mých osobních údajů, pokud nebyly získány přímo ode mne; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro mne.

- mám právo na poskytnutí kopie Mých osobních údajů zpracovávaných Správcem. Za další kopie mi Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podám žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádám o jiný způsob.


Podle článku 16 GDPR – právo na opravu Mých osobních údajů:
- mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mám právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.


Podle článku 17 GDPR – právo na výmaz Mých osobních údajů:
- mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Mé osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a) Mé osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6, odst. 1, písm. a) nebo čl. 9, odst. 2, písm. a) GDPR zpracovávány a neexistuje další právní důvod prozpracování.
c) vznesl/a jsem námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;
d) Mé osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) Mé osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje.


- to, co je uvedeno pod písm. a) až e) výše, se neuplatní, pokud je zpracování Mých osobních údajů nezbytné:
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR;
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


Podle článku 18 GDPR právo na omezení zpracování Mých osobních údajů:
- mám právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:
a) pokud bych popíral/a přesnost Mých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Mých osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a já bych odmítl/a výmaz Mých osobních údajů a žádal/a bych místo toho o omezení jejich použití;
c) Správce již Mé osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak já bych je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) vznesl/a-li bych námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad mými oprávněnými důvody.

- Pokud bylo zpracování omezeno podle písm. a) až d) tohoto odstavce, mohou být tyto Mé osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.


Podle článku 19 GDPR oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Mých
osobních údajů nebo omezení zpracování:

- Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Mé osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy Mých osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce mne informuje o těchto příjemcích, jen pokud to budu požadovat.


Podle článku 20 GDPR právo na přenositelnost údajů:
- mám právo získat osobní údaje, které se mě týkají, a jež jsem poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to za podmínky, že se jejich zpracování provádí automatizovaně a na základě souhlasu dle čl. 6, odst. 1, písm. a) nebo čl. 9, odst. 2, písm. a) GDPR nebo na základě smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle předchozí věty mám právo na to, aby Mé osobní údaje byly předány Správcem přímo správci druhému, jeli to technicky proveditelné.


Podle článku 21 GDPR – právo vznést námitku:
- mám z důvodů týkajících se mé konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Mých osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem správce, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce Mé osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
- mohu uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.


Podle článku 22 GDPR – Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování:
- mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mě právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí:
a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a Správcem;
b) povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu mých práv a svobod a oprávněných zájmů;
c) založeno na mém výslovném souhlasu.


Podle článku 34 GDPR – oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

- Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Mých osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, má Správce povinnost mi toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.
- Oznámení podle tohoto odstavce se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:
a) Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;
b) Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody podle prvního odstavce tohoto článku se již pravděpodobně neprojeví;
c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě budete informováni stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření. Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů znamená, že máte právo podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů správcem u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlícího na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu jsou k nalezení na adrese www.uoou.cz.

Informace o způsobu uplatnění práv žadatele o nadační příspěvek
Svá práva má možnost žadatel o nadační příspěvek uplatnit přímo u správce osobních údajů na kontaktní adrese uvedené výše, a to:
• Osobně na recepci v hlavní budově;
• Elektronicky prostřednictvím datové schránky;
• Elektronicky prostřednictvím e-mailu.

Jestliže bude žádost podána elektronicky, poskytne správce informace rovněž elektronicky, pokud žadatel o dotační příspěvek nepožádá o jiný způsob. U elektronicky podané žádosti je správce povinen ověřit identitu toho, kdo žádost podal, aby se informace nedostaly neoprávněným osobám. Pro ověření identity bude správce žadatele o dotační příspěvek kontaktovat. Správce poskytuje kopii zpracovávaných osobních údajů zdarma. Za zjevně nedůvodnou žádost bude požadována žádost, je-li týmž žadatelem o dotační příspěvek podána opakovaně. V takovém případě uloží za zpracování žadateli o dotační příspěvek přiměřený poplatek nebo žádosti odmítne vyhovět.

Vaše povinnosti
Berte prosím na vědomí, že odpovídáte za osobní údaje, které správci poskytujete a zpřístupňujete, a musíte zajistit, aby byly relevantní, pravdivé, přesné a aby nebyly zavádějící. Máte povinnost zajistit, aby poskytnuté osobní údaje neobsahovaly materiál, jehož charakter je obscénní, pomlouvačný nebo porušuje práva některé třetí osoby. Poskytnuté osobní údaje nesmí obsahovat škodlivý kód. Pokud poskytnete osobní údaje týkající se jiné osoby, např. fyzické osoby uvedené jako vaše reference, máte povinnost ji o tom informovat a zajistit si k tomu její souhlas.


Aktualizace dokumentu

Průběžně může být tento dokument upravován či aktualizován. Jakékoliv změny se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaného znění na webových stránkách www.kellnerfoudation.cz. O podstatných změnách budete informováni v dostatečném předstihu před datem účinnosti takových změn.