background image

Podmínky používání

Podmínky užívání webových stránek www.kellnerfoundation.cz („dále jen Podmínky“)

Dříve, než začnete využívat tyto webové stránky www.kellnerfoundation.cz (dále jen „Webové stránky“), přečtěte si pozorně tyto podmínky používání Webových stránek (dále jen jako „Podmínky“). Tím, že vstoupíte na tyto Webové stránky a/nebo je začnete využívat, projevujete s níže uvedenými Podmínkami svůj souhlas.

Webové stránky provozuje společnost Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, registrovaná a působící podle zákonů České republiky, IČ: 28902254, se sídlem: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 (dále jen „nadace KFF“). Nadace KFF tyto Podmínky může změnit nebo upravit bez předchozího upozornění. Vzhledem k tomu doporučujeme, abyste si tyto Podmínky pročetli vždy, když na Webové stránky vstupujete nebo je užíváte. Užívání Webových stránek po provedení změn těchto Podmínek znamená, že souhlasíte se změněnými Podmínkami. Pokud na Podmínky nechcete přistoupit, nemůžete Webové stránky užívat. Nadace KFF výslovně odmítá jakékoliv podmínky navržené vámi, které doplňují nebo jsou v rozporu s těmito Podmínkami; takové podmínky jsou neplatné a neúčinné.

Užívání obsahu webových stránek

Veškerý obsah na těchto Webových stránkách včetně textů, grafického provedení Webových stránek, grafiky, obrázků, fotografií nebo snímků vystavených na Webových stránkách, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na těchto Webových stránkách (dále jen „Obsah“), podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Majetková autorská práva k Obsahu, jakož i k Webovým stránkám, je oprávněna vykonávat pouze nadace KFF.

Bez ohledu na výše uvedené mohou být některé materiály, snímky, obrázky nebo texty vystavené nadací KFF na Webových stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.) vlastnictvím třetích osob a mohou požívat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví svědčící těmto třetím osobám.

Každý uživatel Webových stránek se při jejich užívání bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito právními předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno nadace KFF.

Obsah Webových stránek můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní, nekomerční účely, nebude-li v těchto Podmínkách ohledně některé části Obsahu uvedeno jinak.

Obsah Webových stránek nesmíte reprodukovat, upravovat ani nijak komerčně využívat, kromě případů výslovně uvedených níže v těchto Podmínkách. Bez předchozího písemného souhlasu nadace KFF nesmíte zejména, aniž by tím však byla omezena obecná platnost omezení uvedených v předchozím odstavci, (i) Obsah redistribuovat, znovu přenášet, znovu publikovat (včetně prostřednictvím jeho užití jako části knihovny, archivu nebo podobné služby); (ii) z kopií Obsahu vytvořených v souladu s těmito Podmínkami odstraňovat oznámení o autorských právech nebo ochranných známkách; (iii) vytvářet databázi v elektronické nebo strukturované manuální podobě systematickým stahováním a ukládáním celého Obsahu nebo jeho libovolné části.

Při užívání Webových stránek nesmíte narušovat bezpečnost, celistvost a obecně provoz Webových stránek, užívat Webové stránky pro přenos poškozujících souborů nebo se pokoušet proniknout do případných neveřejných částí Webových stránek (pokud by některá z částí Webových stránek byla vyčleněna jako neveřejná). Dále jste povinni respektovat autorská práva nadace KFF k Webovým stránkám a také práva třetích osob k materiálům a textům vystaveným nadací KFF na Webových stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.), které jsou ve vlastnictví třetích osob a požívají ochrany podle příslušných zákonů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví; k těmto předmětům duševního vlastnictví nemáte žádná práva. S těmito předměty duševního vlastnictví nesmíte bez předchozího písemného souhlasu nadace KFF jakkoliv nakládat.

Je výslovně zakázáno:

  • jakýmkoli způsobem zasahovat do technické podstaty Webových stránek,

  • jakýmkoli způsobem zasahovat do obsahu Webových stránek; pouze nadace KFF má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti či obsahu těchto Webových stránek,

  • jakýmkoli způsobem zasahovat do bezpečnosti Webových stránek nebo je jinak zneužívat,

  • využívat Webové stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,

  • zasílat na Webové stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy,

  • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele,

  • šířit na Webových stránkách jakékoliv zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, zejména zprávy či materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem jakkoli diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, pohlaví a které propagují protiprávní činnost či násilí – to platí pro případ, že by Webové stránky umožňovaly zaznamenání a šíření zpráv či materiálů jejich uživateli.

 

Povolené užití Fotografií v tiskové kvalitě a jiných materiálů

Nadace KFF v obecné rovině neumožňuje ani neschvaluje, aby uživatelé Webových stránek stahovali anebo jinak užívali fotografie anebo jiné materiály umístěné na Webových stránkách. Nadace KFF však může vyčlenit určité fotografie v tiskové podobě a další materiály (např. logo nadace KFF) k užití zejména novinářům a dalším osobám, které se v rámci své profese podílejí na šíření informací (dále jen jako „Fotografie v tiskové kvalitě anebo další materiály“).  

Užití Fotografií v tiskové kvalitě anebo dalších materiálů je vždy vázáno na předchozí souhlas nadace KFF udělený konkrétní osobě. Tento souhlas nadace KFF zpravidla udílí novinářům a dalším osobám, které se v rámci své profese podílejí na šíření informací. Na udělení tohoto souhlasu není právní nárok.

Pro získání souhlasu s užitím Fotografie v tiskové kvalitě anebo dalších materiálů požaduje nadace KFF vyplnění elektronického formuláře představujícího žádost o svolení s užitím konkrétní Fotografie v tiskové kvalitě anebo dalších materiálů. Usilujete-li o získání Fotografie v tiskové podobě anebo dalších materiálů, pak v žádosti uveďte, k jakému účelu, v jakém rozsahu a po jakou dobu máte zájem Fotografii v tiskové kvalitě anebo další materiály užívat. S ohledem na účel, rozsah užití a časový rozsah užití takové Fotografie a dalších materiálů, jež v žádosti uvedete, bude výlučně na uvážení nadace KFF, zda vaše žádost bude schválena či zamítnuta a vy budete moci takovou Fotografii v tiskové kvalitě anebo dalších materiály užít. Pro získání souhlasu s užitím Fotografie v tiskové kvalitě anebo dalších materiálů jste povinen/na vyplnit v žádosti pouze pravdivé a úplné údaje. Bude-li vaše žádost schválena, bude vám umožněno Fotografii v tiskové kvalitě anebo další materiály stáhnout, a to prostřednictvím sítě internet přímým stažením ze serveru a užít k účelu uvedenému v žádosti.

Osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s podáním žádosti o svolení s užitím konkrétní Fotografie v tiskové kvalitě anebo dalších materiálů, podléhají ochraně podle příslušných právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, a budou užity výhradně pro účely vyřízení vaší žádosti a pro komunikaci s vámi v této souvislosti. Pro bližší informace, prosím, využijte odkazu „Ochrana osobních údajů“.  

Stažením Fotografie v tiskové kvalitě anebo dalších materiálů se v žádném případě nestáváte jejich vlastníkem ani držitelem autorských či jiných práv k nim. Fotografii v tiskové kvalitě anebo další materiály lze využít pouze pro účel, způsobem a v rozsahu vámi stanoveném v žádosti, která byla nadací KFF schválena, a za splnění dalších podmínek stanovených nadací KFF.

Omezení odpovědnosti

Obsah na těchto Webových stránkách je určen pro veřejnost. Veškeré informace uvedené na těchto Webových stránkách jsou pouze informativní povahy a jsou určeny pro obecné využití. Některé z informací publikovaných na Webových stránkách přebírá nadace KFF z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto nadace KFF v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

Nadace KFF vynakládá maximální úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací na těchto Webových stránkách publikovaných, může však dojít k technickým či typografickým chybám. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení nadací KFF opraveny.

Nadace KFF nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Webových stránek.

Vzhledem k počtu zdrojů, z nichž nadace KFF Obsah získává, a k povaze elektronické distribuce prostřednictvím internetu, neposkytuje nadace KFF ohledně Webových stránek, Obsahu, softwaru nebo služeb, jež jsou k dispozici prostřednictvím Webových stránek (společně „Služby stránek“), žádné záruky. Služby stránek jsou zejména poskytovány „jak stojí a leží“ se všemi chybami a tak, jak jsou dostupné. V míře povolené příslušným zákonem nadace KFF tímto odmítá veškeré záruky, podmínky nebo povinnosti jakékoliv povahy, zejména záruky způsobilosti pro určitý účel, výslovné nebo zákonné záruky či záruky nebo povinnosti týkající se přesnosti, včasnosti a úplnosti Obsahu a Služeb stránek.

Odkazy

Webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky provozované osobami odlišnými od nadace KFF („Stránky třetích osob“), a to buď přímo, nebo prostřednictvím rámců. Při návštěvě Stránek třetích osob byste se měli seznámit s jejich podmínkami užívání. Nadace KFF nenese odpovědnost za pravidla a postupy jiných subjektů ani za obsah a dostupnost propojených webových Stránek třetích osob, nebude účastníkem transakcí týkajících se zboží nebo služeb dostupných ze Stránek třetích osob a za takové transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.

Příspěvky

Ke dni zprovoznění Webových stránek není možná publikace příspěvků uživatelů Webových stránek. Pokud by následně publikace příspěvků uživatelů na Webových stránkách byla umožněna, pak platí, že přispěvatelé nesou odpovědnost za zajištění souladu materiálů předaných k zařazení do Webových stránek s právními předpisy. Za chyby nebo nepřesnosti v materiálech poskytnutých přispěvateli nenese nadace KFF odpovědnost.

Prohlášení o dostupnosti

Nadace KFF prohlašuje, že cílem těchto Webových stránek je zajistit maximální dostupnost veškerého jejich Obsahu a funkcí všem uživatelům internetu.

Ke dni zprovoznění Webových stránek mají všichni uživatelé umožněn přístup k celému obsahu Webových stránek. Nadace KFF si však vyhrazuje právo případně omezit přístup k určitým informacím na Webových stránkách (dále jen „chráněné informace“) a umožnit jej pouze uživatelům splňujícím určitá kritéria, jež nadace KFF případně na Webových stránkách uvede nebo která vyplývají z příslušných právních předpisů. Uživatelům nesplňujícím tato kritéria bude odepřen přístup ke chráněným informacím.

Závěrečná ustanovení

S výjimkou těchto Podmínek a licenčních ujednání vztahujících se k užívání Fotografií v tiskové podobě a jiných materiálů nadace KFF nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Webových stránkách povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi nadací KFF a uživatelem sítě internet, nebude-li v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Tyto Podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním Webových stránek a jejich Obsahu budou projednávány místně příslušným soudem v České republice v souladu se zákony České republiky.

Shledá-li příslušný soud některé ustanovení těchto Podmínek za neplatné, pak neplatností takového ustanovení nebude dotčena platnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek, která zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

Neuplatnění jakéhokoliv práva nebo opravného prostředku podle těchto Podmínek některou stranou nepředstavuje vzdání se takového práva nebo opravného prostředku. Nadpisy v těchto Podmínkách jsou uvedeny pouze pro snazší orientaci v textu a nemají žádný právní význam ani účinek.

Tyto Podmínky je oprávněna měnit či doplňovat pouze nadace KFF. Právní vztahy, které mezi nadací KFF a uživatelem těchto Webových stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek, se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Podmínky užívání Webových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 25. 5. 2018.

Tyto Podmínky jsou zároveň vyhotoveny v anglickém a v českém jazyce. V případě rozporu mezi českým a anglickým textem Podmínek se aplikuje český text Podmínek.