background image
background image

Pomáháme školám k úspěchu

Zaměřujeme se na rozvoj čtenářství a pisatelství každého žáka. Klíčovou roli hrají pedagogové. Aby mohli žákům účinně pomáhat, potřebují sami být dobrými čtenáři i pisateli. Vedle toho musejí znát své žáky. A vědět, co dělat, když každému chtějí účinně pomoci. 

Podporujeme společné profesní učení pedagogů jak v jedné škole, tak mezi školami – v deseti lokálních skupinách škol i napříč všemi zapojenými školami po celém Česku.

O projektu pro veřejné základní školy

Žáci jsou v učení úspěšnější, pokud jejich učitel přemýšlí, jaký vliv má jeho výuka na žáky, vyhodnocuje ji a podle toho plánuje další kroky. Klademe proto důraz na společné profesní učení učitelů, které reaguje na potřeby dětí.

O co ve školách usilujeme

 • Profesní učení

  Týmy našich pedagogických konzultantů pomáhají učitelům i ředitelům s rozvojem výuky tak, aby se zlepšovaly výsledky učení každého žáka.

 • Sdílení zkušeností a šíření poznatků

  Učitelé otevírají své hodiny dalším kolegům a společně je reflektují. Sdílejí zkušenosti na lokálních i republikových setkáních. Řeší spolu nové situace, na které v praxi narážejí. Tak vzniká profesní učící se komunita.

 • Kolegiální spolupráce

  Učitelé spolupracují uvnitř školy i napříč školami v menších skupinkách nebo dvojicích. Společně plánují a vyhodnocují svoji výuku tak, aby lépe rozuměli potřebám a myšlení všech svých žáků.

 • Rozvoj čtenářství a pisatelství

  U dětí rozvíjíme v první řadě důvěru ve čtení. Aby vnímaly čtení jako smysluplnou činnost, do které stojí za to investovat úsilí. To se děje hned od první třídy prostřednictvím textů, které dětem zprostředkují zážitek. Ať už jsou to texty beletristické, odborné, mediální, multimodální. Brzy se snažíme rozvíjet u dětí i čtenářství kritické. Tomu napomáhá vlastní autorská zkušenost.

  Rozvoj pisatelství podporuje u žáků myšlení, pomáhá jim v učení a umožňuje sebevyjádření. Díky psaní se učení stává srozumitelnějším a má trvalejší výsledky. Společně s učiteli hledáme cesty, jak pisatelství do hodin zařazovat.

 • Dílny čtení a psaní

  Ucelený systém dílny čtení umožňuje žákům získávat vztah ke knihám a čtení. Snaží se z žáků vychovat celoživotní čtenáře, pro které je čtení nejen poznáním, ale i radostným prožitkem, jejž dokážou sdílet s ostatními.

  V dílnách psaní žáci rozvíjejí sebevyjádření prostřednictvím psaní vlastních textů.

 • Čtenářské kontinuum projektu

  Čtenářské kontinuum popisuje, jak se rozvíjí dítě od nečtenáře až k samostatnému, zdatnému čtenáři. Pomáhá nám určovat jak dlouhodobé cíle učení ve čtenářské gramotnosti, tak také to, na co se aktuálně s konkrétními žáky zaměřit.

Kdo už je na cestě s námi

Propojili jsme už 106 škol po celé České republice. Celkem za námi stojí 3 200 pedagogů, kteří se snaží co nejlépe učit 42 000 dětí ve veřejných základních školách.

Podrobnosti o spolupracujících školách najdete v části Školy v projektu.

Odkud jsme vyšli

Vznik obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu iniciovala v roce 2009 Nadace The Kellner Family Foundation, která dodnes také celý projekt financuje. 

Od začátku bylo naším cílem pomáhat zvyšovat kvalitu výuky ve veřejných základních školách. Začínali jsme se dvěma školami, v Praze a Karviné. Dnes jich sdružujeme přes stovku, uspořádali jsme několik ročníků Festivalu pedagogické inspirace a máme vlastní časopis, jsme partnery významných vzdělávacích organizací a spolupracujeme s oceňovanými odborníky.