Granty| Jak požádat o finanční grant

Jak požádat o finanční grant

Nový student musí o příspěvek z projektu Univerzity požádat písemně Nadaci The Kellner Family Foundation, a to každoročně do 30. dubna.

Po tomto termínu správní rada nadace z došlých žádostí vybere ty, kteří postoupí do užšího výběru a následně rozhodne o udělení grantu. Student se musí nejdříve přihlásit do projektu Univerzity tím, že vyplní a odešle elektronický formulář zde. Potom osobně doručí nebo zašle poštou písemnou žádost o nadační příspěvek na adresu nadace (kontaktní údaje zde). Ti, kteří se hlásí do nadačního projektu poprvé a dostanou se do užšího výběru, jsou ještě pozváni k pohovoru.

Každá žádost musí obsahovat odůvodnění, proč by nadace měla podpořit právě žadatele, vysvětlení k výběru univerzity a její umístění v celosvětovém či evropském žebříčku (zde je třeba uvést zdroj), potvrzení o současném studiu střední či vysoké školy, kopii dokladů o jazykových zkouškách, doporučení člena pedagogického sboru nebo osoby podílející se na akademickém/uměleckém rozvoji (rozumí se jí například trenér, učitel hudby, patron, vedoucí uměleckého tělesa či vědeckého kroužku apod.), doklady o finanční situaci rodiny žadatele (potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmů, daňová přiznání, doklad o pobíraných sociálních dávkách apod.) a vlastní esej na téma „Moje zájmy a plány do budoucna“ v anglickém i českém jazyce o rozsahu max. 1 000 slov.

Důležitou součástí žádosti je vlastní finanční rozvaha, kde student popíše, jak vysoký příspěvek potřebuje od nadace a co všechno dokáže hradit z vlastních nebo jiných zdrojů, a také na co chce použít příspěvek od nadace. Nadaci dále zajímá, jestli žádá i o jiné stipendium, nebo zda ho už třeba získal.

Ze všech žádostí došlých do konce dubna vybere správní rada nadace do užšího výběru deset až dvacet žadatelů, které pozve k osobní prezentaci. Ta se odehrává před komisí složené ze zástupců nadace a akademické obce. Studenti zde vyloží své plány do budoucna a odpovídají na otázky komise. Krátce poté jsou písemně vyrozuměni, jestli byli úspěšní a s jak vysokým příspěvkem mohou počítat.

Příspěvek nadace studenti získávají vždy na jeden rok studia. Nadace se tak snaží stipendisty motivovat k vynikajícím akademickým výsledkům. Podpora na další rok však není studentovi, který ještě nedokončil bakalářský cyklus, přiznána, jen pokud se mu zhorší studijní výsledky, přestane se zajímat o mimoškolní prospěšné aktivity nebo nekomunikuje s nadací. Podobná situace ale zatím nastala jen v několika málo případech.

Součástí žádosti je také souhlas zúčastněných se zpracováním osobních údajů obsažených ve formulářích. Nadace The Kellner Family Foundation je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, registrována jako správce osobních údajů.

Zpět na hlavní stránku