Prvouka 2. ročník, Mechy

Záznam z hodin prvouky je příkladem badatelské výuky. Učitelka v hodinách míří na oborové cíle (hlavním cílem je odhalit velké tajemství mechů), zároveň rozvíjí i další dovednosti svých žáků (vytváření a ověřování hypotéz, orientace v odborném textu a vizualizace jeho obsahu). Využívá k tomu i svůj soubor textů o skřítku Ostružinkovi (propojující naučná témata o přírodě s pohádkovým příběhem na pokračování). Učitelka dbá na to, aby výuka probíhala konstruktivisticky – žáci si nejprve evokují vlastní zkušenosti a znalosti o mechách, vytvářejí hypotézu, poté zjišťují informace z textů, obrázků a přímým pozorováním rostlin. Na závěr svoje nové poznatky reflektují a shrnou pomocí pětilístku. V hodinách mají žáci mnoho prostoru vyjadřovat své názory, sdílet zkušenosti, předávat si informace, hledat různá řešení a argumentovat.

Další videa

Všechna videa