Krok 1 – Vyberte materiály, o které máte zájem

Fotografie

Petra Dobešová Petra Dobešová
členka správní rady nadace

Logo nadace

image05
Vyberte jednu z možností

Krok 2 – Vyplňte kontaktní údaje

Musíte vyplnit jméno a příjmení
Musíte vyplnit název společnosti
Musíte vyplnit e-mail
Musíte vyplnit e-mail ve správném formátu
Musíte vyplnit telefon
Musíte vyplnit telefon ve správném formátu
Musíte vyplnit účel použití

Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v takovém rozsahu, způsobem a za podmínek, jak se uvádí v části „Obsah souhlasu“. Správcem osobních údajů, kterému dávám souhlas se zpracováním mých osobních údajů, je: Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, IČ: 28902254, se sídlem: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, která je ve vztahu k mým osobním údajům tzv. „správcem osobních údajů“. Kontaktní údaje: Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, e-mail: info@kellnerfoundation.cz, tel.: +420 224 174 462, adresa: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, Česká republika, www.kellnerfoundation.cz. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám. Zejména s právem vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů podle článku 21 GDPR.

Musíte přijmout "Licenční ujednání".

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, se sídlem Praha 6 - Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, Česká republika, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 746, IČ: 28902254 (dále jen „Nadace“), nabízí ke stažení (zdarma) na webových stránkách Nadace www.kellnerfoundation.cz (dále jen „webové stránky“) oficiální a projektová loga Nadace v barevném a černobílém vyobrazení. Oficiální a projektová loga Nadace jsou pro účely těchto licenčních ujednání společně nazývána jen jako „logo Nadace“. Nadace též nabízí uživatelům ke stažení (zdarma) fotografie, které jsou Nadací určeny ke stažení na webových stránkách. Fotografie určené Nadací ke stažení jsou pro účely těchto licenčních ujednání společně označovány jako „Fotografie“.

Logo Nadace a Fotografie, jakož i veškerý další materiál umístěný na kterékoliv části webových stránek (včetně textu, designu webových stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na těchto webových stránkách) - dále jen „obsah“, podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Majetková autorská práva k logu Nadace, Fotografiím a obsahu, jakož i k webovým stránkám je oprávněna vykonávat pouze Nadace.

Budete-li mít zájem některá loga Nadace a/nebo některé Fotografie stáhnout a užít, je vždy třeba vyžádat si předem písemný souhlas Nadace. Výslovně se stanoví a vyslovením souhlasu s těmito licenčními ujednáními berete na vědomí, že nejste oprávněn/a bez písemného svolení Nadace jakékoli logo Nadace či Fotografii jakýmkoliv způsobem užívat.

Pro získání souhlasu s užitím loga Nadace či Fotografie vyplňte elektronický formulář „Žádost“. V žádosti uveďte, k jakému účelu, v jakém rozsahu a po jakou dobu máte zájem logo Nadace či Fotografii užívat. S ohledem na účel a časový rozsah užití loga Nadace či Fotografie, jež v žádosti uvedete, bude výlučně na uvážení Nadace, zda Vaše žádost bude schválena či zamítnuta a Vy budete moci logo Nadace či Fotografii užít. Pro získání souhlasu s užitím loga Nadace či Fotografie jste povinen/na vyplnit v žádosti pouze pravdivé a úplné údaje. Bude-li Vaše žádost schválena, bude Vám umožněno logo Nadace a/nebo Fotografii stáhnout a užít k účelu uvedenému v žádosti.

Stažením loga Nadace či Fotografie se v žádném případě nestáváte jejich vlastníkem. Logo Nadace a Fotografii lze využít pouze pro účel a v rozsahu Vámi stanoveném v žádosti, která byla Nadací schválena. V žádném případě nejste oprávněn/a s logem Nadace či Fotografií libovolně nakládat. Uživatel, kterému bylo umožněno logo Nadace či Fotografii stáhnout, se zavazuje, že logo Nadace či Fotografii užije pouze v souladu s účelem a v rozsahu, k němuž bylo umožněno logo Nadace či Fotografii stáhnout a užít, a to pouze jednou.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se ujednává, že nebude-li Nadací výslovně stanoveno jinak, je zejména zakázáno:

  • logo Nadace a/nebo Fotografii předávat, prodávat či jakkoli jinak poskytnout do užívání jiné osobě či takto jiné osobě jakkoli zpřístupnit,
  • vytvářet kopie loga Nadace a/nebo kopie Fotografie,
  • užívat logo Nadace a/nebo Fotografii k jinému účelu, než ke kterému Nadace poskytla oprávnění,
  • užívat logo Nadace a/nebo Fotografii v jiném rozsahu než v rozsahu, k němuž Nadace poskytla oprávnění,
  • logo Nadace a/nebo Fotografii rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do loga Nadace a/nebo Fotografie zasahovat,
  • logo Nadace a/nebo Fotografii zařazovat do materiálů či spojovat s díly a/nebo materiály porušujícími právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům či záměrům Nadace, s klamavými či nepravdivými zprávami či materiály, materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů zřizovatele Nadace či jiných třetích osob, s materiály, které jsou proti lidské důstojnosti a/nebo které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, rasy, pohlaví a/nebo které propagují násilí či jakékoliv jiné protiprávní jednání.

V případě porušení některého z bodů uvedených výše berete na vědomí, že:

  • takové užití loga Nadace může být považováno za poškozující práva a oprávněné zájmy Nadace a Nadace je v takovém případě oprávněna použít veškerých prostředků, které jí dává platný právní řád k ochraně práv a oprávněných zájmů Nadace,
  • takové užití Fotografie může být považováno za poškozující práva a oprávněné zájmy Nadace a dále pak může být považováno za neoprávněný zásah do osobnostních práv fyzické osoby vyobrazené na Fotografii, jak je upravuje § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Každá na Fotografii vyobrazená fyzická osoba je v takovém případě oprávněna použít veškerých prostředků, které jí dává platný právní řád k ochraně před neoprávněnými zásahy do osobnostních práv takové fyzické osoby, a to včetně prostředků trestního práva.

V případě, že budete požadovat spojit logo Nadace a/nebo Fotografii s autorským dílem (literárním či uměleckým), vyhrazuje si Nadace právo vyžádat si od Vás předložení takovéhoto autorského díla ke schválení.

Při užití loga Nadace jste povinen/na toto užívat pouze v souladu s manuálem vizuální prezentace, jehož stažení Vám bude Nadací umožněno. Nadace si zároveň vyhrazuje právo vyžádat si předložení grafické úpravy každého materiálu, na kterém má být logo Nadace uvedeno. V případě porušení tohoto ustanovení je Nadace oprávněna postupovat způsobem popsaným výše.

Po užití loga Nadace a/nebo Fotografie jste povinen/na a zavazujete se logo Nadace a/nebo každou Fotografii odstranit ze záznamového média, na které jste logo Nadace a/nebo Fotografii uložil/a.

Pokud máte zájem užít logo Nadace a/nebo Fotografii jménem svého zaměstnavatele, vyjadřujete a zavazujete se tím, že jste oprávněn/na přijmout tato licenční ujednaní jménem svého zaměstnavatele.

Tato licenční ujednání je oprávněna měnit či doplňovat pouze Nadace. Právní vztahy, které mezi Nadací a uživatelem loga Nadace a/nebo Fotografie vznikly před změnou či zrušením těchto licenčních ujednání, se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Tato licenční ujednání se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užitím loga Nadace a/nebo Fotografie budou projednávány místně příslušným soudem v České republice v souladu se zákony České republiky.

Tato licenční ujednání jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Tato licenční ujednání byla zveřejněna dne 13. 08. 2015.

Tato licenční ujednání jsou zároveň vyhotovena v anglickém a v českém jazyce. V případě rozporu mezi českým a anglickým textem licenčních ujednání se aplikuje český text licenčních ujednání.

Zpět
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.