Odlišnosti studia techniky na Cambridge v porovnání s jinými univerzitami

Rozhodl jsem se, že v tomto článku spíše než zážitky (jichž je mnoho a proto je těžké některé vybrat), rozeberu pomocí otázek a odpovědí formu studia oboru Engineering, která je v Cambridge (a na Oxfordu) rozdílná oproti jiným univerzitám. Jedná se totiž o téma, které by mohlo pomoci budoucím uchazečům při výběru univerzity, neboť každý zajisté nalezne svá pro a proti.

Co si představit pod oborem „Engineering“?
Toto může znít jako triviální otázka, ale pokaždé, když jsem měl v Česku někomu vysvětlit, jaký studuji obor, zasekla se konverzace na dlouho na tomto bodě. Na českých technických VŠ se student zapisuje přímo na fakultu, takže již od prvního roku má určené budoucí zaměření (elektroinženýr, jaderný inženýr, strojní inženýr, stavební inženýr atd.). Podobně je to i na drtivé většině britských technických VŠ. I na těchto školách je však studium v prvním a druhém ročníku do určité míry obecné, neboť pro technické obory je potřeba mít široké základy. Na Cambridge jsou první dva ročníky společné pro všechny, proto se student hlásí na obecný program Engineering, který zahrnuje všechna odvětví, tudíž student získá skutečně široké základy pro následující specializaci. V posledním trimestru druhého ročníku se již studují volitelné předměty a od třetího ročníku se vybírá zaměření, v rámci nějž je opět určitá flexibilita ve výběru předmětů.

Kdy je potřeba mít rozmyšleno, jaké zaměření si vyberu?
Definitivní výběr zaměření a předmětů do 3. ročníku se koná až týden po začátku 3. ročníku (takže je teoreticky možné v prvním týdnu navštěvovat předměty, mezi nimiž nejsme rozhodnuti a vybrat si). Většina studentů přijde na začátku „prváku“ s představou, na co by se chtěli později zaměřit, ale troufnu si tvrdit, že minimálně polovina tuto představu během prvních dvou let změní. Zkrátka zjistí, že je více baví či jim lépe jde jiné odvětví. Dokonce ani volitelné předměty na konci 2. ročníku nemusí nijak korespondovat s výběrem zaměření od 3. ročníku. Tento systém má velkou výhodu v tom, že před učiněním výběru dostanou studenti možnost opravdu hluboce zakusit všechna jednotlivá zaměření, a proto při finálním rozhodování již opravdu vědí, co dané předměty obnáší.

Nezpůsobí obecnost v prvních dvou ročnících, že studenti budou umět všechno trochu a nic pořádně?
Množství informací probíraných v jednotlivých předmětech je skutečně obrovské. Nelze se naučit všechny předměty na 100%, ale lze se naučit velmi hluboce ty, které nás nejvíce zajímají, a zbylé se naučit tak, abychom v nich měli solidní základ. Pokud někdo nemá vybrán oblíbený předmět, má hloubku studia více vyváženou, ale do 3. ročníku by jej to nemělo nijak zvlášť limitovat. O kvantitě a kvalitě nabytých znalostí tedy rozhodně není třeba pochybovat.

Jak vypadají zkoušky v prvních dvou ročnících?
V prvním ročníku jsou celkem 4 písemné zkoušky z jednotlivých podoborů (Mechanical and Thermofluids Engineering, Structures and Materials, Electrical Engineering, Mathematical methods). Ve druhém ročníku je zkoušek 8, z nichž je 7 povinných předmětů podobných jako v 1. ročníku, a osmá je složena ze dvou volitelných předmětů.

Jak probíhá výběr zaměření od 3. ročníku?
Studenti si do 3. ročníku vybírají 10 předmětů, z nichž budou na konci roku zkoušeni (navštěvovat samozřejmě mohou i více předmětů). Pokud má student zájem o některé z konkrétních zaměření, je potřeba si předměty nakombinovat tak, aby výběr splňoval kritéria pro danou specializaci. Je však rovněž možné se nespecializovat a pokračovat ve studiu „General Engineering“, a předměty si tak vybrat libovolně. Je však potřeba říci, že ve 3. ročníku se již drtivá většina studentů v některém odvětví specializovat chce.

Jak probíhá studium během 3. ročníku?
Během prvních dvou trimestrů se studují zvolené předměty, a ihned po konci velikonočních prázdnin čeká studenty z těchto předmětů písemná zkouška. Během jarního trimestru poté probíhají studentské projekty, které tvoří rovněž část klasifikace.

Jak probíhá studium během 4. ročníku?
Zde už je forma studia individuálnější v závislosti na výběru předmětů, projektů a na spolupráci se supervizory. Studentské projekty jsou ovšem rozloženy do celého roku.

Jaký titul student obrdží po absolvování?
Po úspěšném dokončení 3. ročníku je udělen titul Bc., podobně jako v ČR. Po absolvování 4. ročníku je poté udělen titul MEng (Master of Engineering, ekvivalent českého Ing.), a na diplomu má student uvedeno vybrané zaměření.

Toto by tedy byly odpovědi na několik základních otázek ohledně studia oboru Engineering na University of Cambridge. Pokud by případní zájemci o studium (či kdokoli jiný) měli jiné či detailnější dotazy, rád na ně odpovím přes e-mail dd480@cam.ac.uk.