Boston Transit: útěk za hranice českého bankovnictví

Podle brazilského pedagoga Paula Freireho lze rozlišovat dva základní systémy vzdělávání: takzvaný „bankovní“ koncept a metodu vytyčování problémů. Ve svazku Pedagogika utlačených (1972) Freire popisuje, že velké množství vzdělávacích institucí tíhne ke konceptu bankovnímu. Jeho název vznikl metaforickým odvozením od samotného principu – studenti jsou v roli konta, do kterého vyučující ukládá informace.

Toto pojetí Freire chápe jako negativní, protože jde ruku v ruce s pasivním přístupem žáků. Efektivní způsob vyučování naopak spatřuje v metodě vytyčování problémů, která spočívá v aktivním řešení úloh a oboustranné komunikaci.

České vysoké školy jsou, řekl bych, ukázkovým příkladem konceptu bankovního. Kromě toho poskytují vzdělání příliš teoretické s praxí nedostačující pro hladký přechod do profesního života. Proto jsem se po ukončení gymnázia rozhodl bankovnímu vzdělání uniknout a zamířil do akademického víru liberálních hvězd a pruhů.


Po příletu do Massachusettské metropole jsem byl slavnostně imatrikulován na půdě Bostonské univerzity a již 4.září se stal součástí každodenního kolosu přednášek a cvičení. Avšak dřív než jsem stihl pořádně vstřebat zdejší svobodnou a historickou atmosféru, do konce semestru zbývá pouhý měsíc. Jaké je studium na alma mater Martina Luthera Kinga?

Mým oborem je biomedicínské inženýrství v rámci College of Engineering. Inženýrství je v Americe považováno za jeden z nejnáročnějších oborů a oproti ostatním disciplínám zahrnuje nesrovnatelně větší množství práce. V prvním semestru to pro mě znamená Obecnou chemii, Kalkulus, Úvod do programování, Seminář z akademického psaní a Inženýrský seminář. Chemii jsem si oblíbil již během prvního týdne – oproti středoškolským osnovám ubylo kvantitativního ukládání do paměti bez vnitřních souvislostí a do popředí se dostaly spíše kvalitativní analýzy. Americký systém klade důraz na co největší názornost a reálnou aplikaci ve vědě a technice, takže se studenti naučí například jak pomocí hmotnostní spektrometrie odhalit ve vzorku moči sportovce stopy dopingu, jak z kouře izolovat látky blahodárně působící na klíčení semen nebo jak pomocí fotodynamické terapie léčit senilní degeneraci makuly. Ze zastaralých socialistických laboratoří našeho gymnázia mě čekal přesun do moderních pracovišť se špičkovým vybavením, kde práce nesestává z jednoduchých filtrací, ale třeba experimentálního měření vlnové délky fotonů.

Vysokou dávkou praktičnosti oplývají také úzce propojené programování a matematika: mezi náplň domácí práce tak mohou patřit fyzikální problémy řešené užitím integrálních počtů nebo návrh počítačové hry. Vedle inženýrského semináře, jehož význam vězí v informování studentů o možnostech výzkumu a volby zaměstnání, je poslední částí mého kurikula psaní. Zaměstnavatelé navyšují počty stížností na neadekvátní úroveň psaného projevu inženýrů, Bostonská univerzita si však zakládá na produkci spisovatelsky gramotných jedinců v této oblasti. Proto i jakožto studenta inženýrského oboru mě povinně čekají tři semestry kritického čtení, akademických esejí a výzkumných pojednání.

Studium na Bostonské univerzitě mi tak přináší vykoupení ze spárů definic a mechanické memorizace, únik mimo přeteoretizované předměty a hlavně vysvobození z bankovního konta, jímž jsem ve své rodné vlasti byl. Metoda vytyčování cílů je pro pravé pochopení podstaty nezbytná a v technicky zaměřených studijních oborech to platí dvojnásob.

 

Boston Transit: útěk za hranice českého bankovnictví
Boston Transit: útěk za hranice českého bankovnictví
Boston Transit: útěk za hranice českého bankovnictví