Košťálová Hana

Očima Hany Košťálové: Pedagogové jako lídři reformy vzdělávání – 2. část

Košťálová Hana

Pedagogové mohou být hybateli reformy vzdělávání, a když nejsou, není ani reforma. Úlohou pedagogického vedení je vytvářet podmínky pro to, aby ve škole i mezi školami probíhalo společné profesní učení jako hlavní nástroj trvající reformy. Série textů na toto téma nyní pokračuje vysvětlením principů, na kterých stojí účinné společné profesní učení. Výzkumy opakovaně potvrzují, že právě profesní učení, do kterého se se svými učiteli aktivně zapojuje i ředitel, nejvíce zlepšuje vzdělávací výsledky a spokojenost žáků ve škole. 

Zastavme se u principů, kterými končil text v lednovém čísle.

1/ Společné profesní učení propojuje učení žáka s profesním učením učitele. Učitel se učí přímo tomu, jak by mohl pomoct konkrétním žákům s porozuměním nebo s dovednostmi, které jim právě teď nejdou.

První princip říká, že pedagogové soustavně a průběžně vyhodnocují, nakolik jejich výuka pomohla každému žákovi, aby se přiblížil k cíli a prožíval učení jako pozitivní zkušenost. Z toho dovozují, čemu a jak se potřebují žáci dál učit. Vyhodnocování a plánování dalšího postupu se lépe děje ve skupině pedagogů. Při tom učitelé vyvíjejí postupy, které následně ověřují ve výuce a jejich dopady opět společně vyhodnocují. Tím se profesně posouvají – učí se společně od svých žáků.

2/ Společné profesní učení je učení s někým, ne od někoho. Neučíme se od lektorů, neučíme se tím, že nám někdo předává svou moudrost, zkušenosti, know how, materiály. Učíme se tím, že společně řešíme profesní výzvy a vytváříme sdílené know how.

Při společném učení pracují učitelé na řešení aktuálních výzev, na které narážejí ve své praxi. Když ve škole absolvovali seminář o dílně psaní, ale nevědí, jak mají se svými žáky začít, mohou si ve škole zřídit učící se skupinu zaměřenou na zavádění a rozvoj dílen psaní. Ve skupině se radí, domlouvají se, co ve svých třídách vyzkoušejí, vracejí se pak do skupiny se zkušenostmi z výuky a s využitím evidencí (důkazů o učení dětí) společně vyhodnocují, nakolik se osvědčilo to, co společně vymysleli.

Lídr učení je člověk, který se učí společně s ostatními, ale navíc poskytuje druhým náročný servis – je obvykle facilitátorem procesu, současně ale sleduje učení i po obsahové a odborné stránce. Nepřináší nutně vlastní řešení, neprosazuje své nápady.
programová ředitelka

Hana Košťálová

programová ředitelka

3/ Společné profesní učení zapojuje tzv. badatelské nastavení mysli. Neustále ověřujeme a prověřujeme, nakolik naše řešení fungují a přinášejí prokazatelné výsledky v učení žáků.

Podstatnou složkou společného profesního učení je návyk ověřovat si s pomocí kolegů, že dopad mé výuky je dostatečný. Jako učitelce mi nestačí, že jsem hodinu odučila, vše jsme se žák stihli, a zdá se, že to děti i chytilo. Chci vědět víc: Nakolik se děti v hodině opravdu posunuly, tedy přiblížily k cíli učení? Byly při tom zaujaté tím, co dělaly? Z čeho to poznám? Z čeho a jak to poznají sami žáci? Posunuly se všechny děti, nebo jen ty, u kterých je to nápadné, hlásí se, vidím je? Co ty ostatní? A které ne? Proč? Mám nějaké důkazy pro svoje tvrzení, že hodina proběhla hezky a dobře dopadla? Co si o důkazech myslí moji kolegové – vidí to podobně jako já, nebo jinak? O co opírají své názory na mou hodinu? Co by se dalo udělat příště jinak a proč? Čím nejlépe navázat, aby to bylo užitečné pro všechny žáky?

4/ Společné profesní učení potřebuje být vedeno někým přímo z učící se skupinky, kdo funguje jako lídr učení.

Lídr učení je člověk, který se učí společně s ostatními, ale navíc poskytuje druhým náročný servis – je obvykle facilitátorem procesu, současně ale sleduje učení i po obsahové a odborné stránce. Nepřináší nutně vlastní řešení, neprosazuje své nápady. Spíš klade druhým i sobě (autentické) otázky, snaží se posouvat učení celé skupiny. Metakognitivně sleduje, co se ve skupině odehrává, pomáhá to skupině zvědomovat a vyhodnocovat, stará se o to, aby skupina jako celek nestagnovala a aby v učení udržovala kontinuitu.

5/ Společné profesní učení vyžaduje klima podporující učení. Bezpečí pro učení nepramení z toho, že si všichni poplácáváme po ramenou, ale z toho, že společně kriticky vyhodnocujeme společnou práci.

Často opakujeme, že se potřebujeme učit bez obav třeba z toho, že ztratíme u druhých respekt. To je pravda. Může se nám ale stát, že prostředí je tak bezpečné, až je nepodnětné. Abychom mohli těžit z toho, že se při společném učení sejde víc hlav, které vidí i vědí víc než ta moje, musíme se spolu domluvit na tom, že vítáme, když nám druzí kladou otázky, které nám mohou být nepříjemné. A připomínat si, že si takové otázky nebereme osobně. Chápeme je jako vítaný podnět pro společné zkoumání dané věci, které nám všem může přinést velký posun v porozumění. Samozřejmě to předpokládá i na straně tazatele autentickou snahu přijít společně věci na kloub, a ne jen šťourat.

Při společném učení je každý učitelem i žákem současně, a zároveň jsou všichni badateli, kteří ruku v ruce pátrají po řešeních, která testují ve své praxi a pak je vyhodnocují a vylepšují.

programová ředitelka

Hana Košťálová

programová ředitelka

6/ Účastníci společného profesního učení mají možnost čas od času konzultovat s odborníkem na problém, který řeší, a s kritickým přítelem.

Při společném učení je každý učitelem i žákem současně, a zároveň jsou všichni badateli, kteří ruku v ruce pátrají po řešeních, která testují ve své praxi a pak je vyhodnocují a vylepšují. Limitem může být tzv. skupinové myšlení či konfirmační zkreslení. Zkrátka bývá užitečné si jednou za čas přizvat někoho, kdo není členem naší skupiny a kdo se nezdráhá upozornit na to, že si nevidíme na špičku nosu. Jindy se můžeme dostat do situace, kdy jako skupina už dál nedokážeme hnout s nějakým problémem a máme pocit, že jsme už vyzkoušeli, co se dalo, a nic dalšího nás nenapadá. Z těchto důvodů je užitečné mít možnost setkat se buďto s tzv. kritickým přítelem (ten především klade otázky) nebo s expertem (ten zase ví, co se v dané věci osvědčilo a co má oporu nejen v praktických zkušenostech, ale třeba i v nějakém výzkumu).

V dalších dílech série se budeme zabývat tím, jak prakticky ve škole zařizovat podmínky pro společné učení pedagogů, jaké formáty společného učení máme k dispozici, a tím, co jsou evidence neboli důkazy o učení a jak s nimi pracovat. I nadále budeme vycházet ze zkušeností a praxe projektu Pomáháme školám k úspěchu.