Soukromá škola není bez práce

Dávno neplatí, že pokud se rozhodnete pro soukromou školu, vaše dítě bude automaticky přijato. „I soukromé školy si studenty pečlivě vybírají," říká Jitka Tkadlecová, tisková mluvčí Open Gate, školy, jejíž základní myšlenkou je zajistit kvalitní vzdělání studijně nadaných dětí bez ohledu na jejich sociální status.

Podstupují děti, které se hlásí na ZŠ Open Gate, nějaké zkoušky?
Na ZŠ Open Gate se každoročně hlásí okolo stovky dětí. V ročníku otevíráme pouze jednu třídu, přijímáme jich tedy dvacet. Na základní školu probíhá zápis obdobně jako na jiných ZŠ, jen se skládá ze dvou částí: první je podání žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání, druhou pak motivační část, kde zjišťujeme představu rodičů o pedagogickém přístupu školy a vyhodnocujeme soulad s nastavením výuky na ZŠ Open Gate. Ptáme se, proč pro své dítě vybrali právě naši školu, zjišťujeme, jaká očekávání mají. S rodiči ale mluvíme i o silných a slabých stránkách dítěte. Poté následuje zhruba desetiminutový osobní pohovor se zákonným zástupcem dítěte i s dítětem samotným.

V čem jsou výhody ZŠ OpenGate oproti běžným základním školám?
Základní škola i gymnázium Open Gate se zaměřují především na osobnostní rozvoj dětí, posilování jejich akademického potenciálu. Věnujeme se rovněž emoční a sociální zralosti, záleží nám na tom, aby se děti učily v bezpečném prostředí, kde otázka „proč?“ je vítaná. Na základní škole žáky vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu. Ve výuce se snažíme o celostní rozvoj žáků, klademe důraz na zvídavost, osobní odpovědnost a objevování souvislostí. Učitelé základní školy Open Gate s žáky pracují na rozvoji silných stránek i na překonávání slabin a nejistot. Od čtvrté třídy žáky připravujeme na jednotnou přijímací zkoušku na víceletá gymnázia. Příprava vede nejenom k osvojení potřebných znalostí, ale také ke zvládnutí různých strategií řešení náročných úloh v čase. Zároveň dáváme i rodičům podrobnou a pravidelnou zpětnou vazbu o tom, zda je jejich dítě na studium na víceletém gymnáziu připraveno nejenom akademicky, ale též osobnostně.

V čem je specifické osmileté gymnázium Open Gate?
Gymnázium Open Gate je především školou pro mladé lidi s motivací, studijním potenciálem a zájmem o osobní rozvoj. Studenty připravujeme tak, aby byli schopni plnit i náročné akademické výzvy, vedeme je k samostatnosti a zodpovědnosti za to, co a jak se naučí. Zapojujeme je aktivně do výuky, dáváme jim prostor bádat a experimentovat, posouvat hranice vlastního vědění. Se studenty řešíme témata, která v běžných středoškolských osnovách často ani nejsou obsažena. Zároveň nezapomínáme na osobnostní rozvoj studentů. Od prvních let v Open Gate je běžnou součástí jejich života také pomoc druhým, tzv. dobrovolnictví. Zapojují se rovněž do „Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu“ (The Duke of Edinburgh’s Award), což je dobrovolný program podporující osobní rozvoj. Studenty připravujeme na absolvování české maturity i mezinárodní maturity International Baccalaureate. Díky sociálním stipendiím Nadace The Kellner Family Foundation jsou tyto možnosti dostupné i pro mladé lidi přicházející např. z neúplných rodin, pěstounské péče nebo dětských domovů.

Jaké mají šance nadané děti,které složí zkoušky, ale nesplňují kritéria pro přiznání stipendia a jejich rodiče si -přestože nejsou přímo sociálně slabší -nemůžou studium vzhledem k výši školného dovolit?
Cílem rodinné nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových je podporovat studijně nadané děti z opravdu komplikovaného prostředí. Tedy primárně děti, jež mají studijní potenciál, ale nemají potřebné zázemí ani podporu ve vzdělávání. V souladu s tím jsou nastavena kritéria pro udělování sociálních stipendií. Tato stipendia nadace poskytuje nejen studentům nastupujícím do primy, ale mohou je získat i studenti, kteří na gymnázium Open Gate přestupují do vyšších ročníků. Od založení školyjiž Nadace přidělila 1 548 ročních sociálních stipendií, podporu tak doposud získalo 343 studentů gymnázia.

Při zkouškách na gymnázium Open Gate studenti kromě běžných testů absolvují také ústní pohovor. Na co se zaměřuje?
Ústní pohovor probíhá formou strukturovaného rozhovoru, součástí jsou také aktivity realizované v malých skupinkách do pěti studentů. Hodnotíme sociální a komunikační dovednosti uchazečů, jejich práci v kolektivu a schopnost zapojit se. Zjišťujeme, zda je motivace ke studiu nejen motivací rodiny, ale především studenta samotného. A v neposlední řadě jsme kolejní škola, a pokud uchazeč uvažuje o bydlení na kolejích, pak je pro nás důležité zjistit, zda je na tento způsob studia a pobytu na kolejích připraven.

Podle čeho vybíráte učitele?
Pedagogy pro základní školu i gymnázium Open Gate vybíráme dvoukolovým výběrovým řízením, jehož součástí jsou i psychologické testy. Díky tomu k nám nastupují zkušení a vzdělaní učitelé s nadšením pro svůj obor, kteří jsou svým žákům především pozitivními vzory. Naši učitelé mají vytvořené podmínky pro další profesní růst, jsme otevřeni inovacím a dalšímu vzdělávání. Méně zkušeným kolegům poskytují supervizi starší kolegové. V pedagogickém sboru jsou také zahraniční učitelé. Ti přicházejí z různých částí světa, někdy i s celou rodinou. Proto je nejen pro ně v areálu školy k dispozici čtrnáct bytů - odjednopokojových až po 3+1.

Studenty vedeme k samostatnosti a zodpovědnosti za to, co a jak se naučí.

Autorka | Vladimíra Šumberová

Soukromá škola není bez práce

Další články z médií

Všechny aktuality