Grantové řízení na podporu vzdělávání a integrace ukrajinských žáků ve veřejných základních školách

Touto výzvou, kterou oslovujeme konkrétní vybrané školy, chceme podpořit ty, které s ohledem na své kapacitní podmínky integrují velký počet ukrajinských dětí. Uvědomujeme si, jak musí být náročné reagovat na příchod nových žáků s odlišným mateřským jazykem do třídních kolektivů, zvláště po dvou letech pandemie covid-19, kdy jsou již všichni extrémně vyčerpaní. Proto jsme se rozhodli využít zbývající část alokovaných prostředků na podporu těch základních škol, které přijaly nejvíce ukrajinských žáků vzhledem k celkovému počtu všech žáků ve škole. Naše pomoc z neveřejného grantového řízení cílí nejen na integraci ukrajinských žáků, ale také na podporu celé školy, zlepšení klima ve třídách a usnadnění práce učitelům obecně.  

Cíl výzvy

Podpořit školy, které přijaly nejvíc ukrajinských žáků-uprchlíků v poměru k celkovému počtu všech žáků na škole.

Cílová skupina

Náš grant je určen veřejným základním školám, které mají vyšší poměr ukrajinských žáků k celkovému počtu všech žáků. Vycházíme ze sběru dat MŠMT k 30. září 2022 a uplatňujeme pravidlo spodní hranice minimálního počtu 11 žáků na školu, a to kvůli zkreslení dat malotřídkami. Jelikož je naše nadace pevnou součástí komunity Prahy 6, rozhodli jsme se také podpořit tři nejvíce zatížené školy z této pražské městské části.

Grantové řízení je uzavřené. Dle výše uvedených kritérií jsme připravili seznam základních škol z celého Česka, na základě kterého oslovujeme vybrané školy. V případě zájmu o podporu vyplní ředitel formulář žádosti o nadační příspěvek, včetně rozpočtu. Žádosti, které splní podmínky grantového řízení, budou hodnoceny v pořadí, ve kterém budou doručeny.

Celková rozdělovaná částka je 18 milionů korun.

Maximální výše podpory na jednu školu: 1 milion korun, spodní hranice není stanovena.

Forma podpory: nadační příspěvek na základě darovací smlouvy.

Termíny

 • Oslovování škol 1. - 3. března 2023

 • Termín odevzdání formuláře žádosti do 31. března 2023

 • Kontrola a hodnocení žádostí 1. - 9. dubna 2023

 • Schválení příspěvků správní radou Nadace The Kellner Family Foundation 10. - 14. dubna 2023

 • Vyhlášení výsledků grantového řízení a podpis smluv 15. - 30. dubna 2023

 • Převod prostředků do 15 dnů od prokázání, že je smlouva uveřejněna v registru smluv

  Podpora do 0,5 milionu korun: plná výše podpory v jedné splátce

  Podpora 0,5 - 1 milion korun: 2 splátky ve stejné výši, 2. splátka do 30 dní od schválení průběžného reportu.

 • Čerpání přiznaných příspěvků je možné v rozmezí 1. května 2023 - 30. června 2024

 • Do 30. září 2023 průběžná zpráva s aktuálním počtem ukrajinských dětí a finanční zprávou.

 • Schválení průběžné zprávy do 14 dní od jejího obdržení.

 • Do 31. srpna 2024 závěrečná zpráva s aktuálním počtem ukrajinských dětí, finančním vyúčtováním a narativní částí – evaluačním check-listem a popisem situace po realizaci.

Oblasti podpory

Grantové řízení rámcově definuje oblasti nákladů, které je z grantu možno hradit (viz níže). Potřebnost jednotlivých oblastí bude stanovena samotnou školou s cílem pozitivně ovlivnit celkové klima ve škole. Situace je v každé škole jiná, každá potřebuje pomoci s jinou kapitolou nákladů a my věříme, že právě škola zná nejlépe svoje prostředí a potřeby:

 • Personální zdroje: odměny, dohody, smlouvy pro zaměstnance (např. učitel, asistent, vychovatel, psycholog, sociální nebo speciální pedagog) podporující ukrajinské žáky, zajištění párového učitele, asistenta pro třídu s ukrajinskými žáky.

 • Další vzdělávání zaměstnanců související s integrací ukrajinských žáků: klima ve třídě, nezraňující komunikace, supervize, šikana, téma ztráty ad.

 • Další vzdělávání a podpora pro ukrajinské pedagogy: např. nostrifikace dokladů o dosaženém vzdělání, kurzy češtiny.

 • Adaptační programy nebo výlety pro třídy.

 • Materiální vybavení: výukové pomůcky, učebnice, vybavení tříd, družiny, ad.

 • Další: cokoliv dalšího, co podpoří integraci a vzdělávání ukrajinských žáků.

Proces podání žádosti

 • Vybrané školy obdrží veškeré potřebné dokumenty e-mailem: záměr grantového řízení, formulář s tabulkou rozpočtu, seznam otázek a formulář průběžné zprávy.

 • Kontaktní osoba pro grantové řízení: Lenka Marečková.

Nadace The Kellner Family Foundation a Nadace PPF se v roce 2022 aktivně zapojily do podpory ukrajinských uprchlíků v České republice. Na vzdělávání a integraci ukrajinských dětí do českého prostředí vyčlenily obě organizace dohromady 100 milionů korun.
 
Velká část darů směřovala do projektu Učebnice pro Ukrajinu, jehož cílem bylo zajistit dostatek učebnic a dalších materiálů pro výuku českého jazyka pro děti i dospělé. V rámci něj nadace iniciovaly vydání, reedici a bezplatnou distribuci 340 000 výtisků učebnic češtiny pro všechny věkové kategorie a metodické příručky pro výuku češtiny jako druhého jazyka, které distribuovaly školám, neziskovým organizacím, dobrovolníkům i jednotlivcům. Významně tak podpořily výuku češtiny, která je předpokladem pro efektivní integraci ukrajinských uprchlíků do české společnosti a pro zapojení dětí do vzdělávacího systému. 
 
Nadace The Kellner Family Foundation podpořila i další projekty věnující se integraci ukrajinských uprchlíků do české společnosti, jako např. program stipendií pro ukrajinské studenty Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) nebo výuku češtiny prostřednictvím neziskové organizace Meta o.p.s. Také se aktivně zapojila do skupiny dárců pro koordinaci pomoci v oblasti vzdělávání ukrajinských uprchlíků. Všechny kroky zástupci nadace průběžně koordinovali s MŠMT, odborníky z neziskového a akademického sektoru, zástupci škol a samospráv, aby pomoc reagovala skutečně na reálnou potřebu na kterou nedosáhne státní pomoc.