Rady| Studium v zahraničí | Výhody a nevýhody

Studium v zahraničí

Přemýšlíte o studiu v zahraničí? Každá ze zemí, kam nejčastěji míří čeští studenti, má své výhody i nevýhody. Připravili jsme pro vás přehledné shrnutí ke studiu v Nizozemsku, Německu, Rakousku, Irsku, Dánsku, Švýcarsku, USA i ve Velké Británii nebo Asii.

Nizozemsko

Univerzity v Nizozemsku jsou stále častější volbou i pro české studenty.  Důvodem jsou hlavně nízké školné, životní náklady srovnatelné s ČR (vyjma služeb a ubytování) a dále široká nabídka oborů, které je možné na nizozemských univerzitách studovat v angličtině. Nizozemsko je navíc lokalitou vyhovující studentům, kteří vyhledávají pohodový životní styl a menší města.

Výhody

 • Pro studenty z ČR blízká destinace
 • Čeští studenti mohou jednotlivé univerzity snadno navštívit, než se pro ně definitivně rozhodnou
 • Řada univerzit nabízí programy v angličtině (poměrně pestrý výběr)
 • Je zde zřetelná snaha přivábit mezinárodní studenty – ať už nabídkou oborů v angličtině, tak i propagací na studentských veletrzích atd.
 • Studenti, kteří ukončují své studium mezinárodní maturitou IB, nemusí skládat jazykové zkoušky (na některých univerzitách mají studenti s IB též výhodnější podmínky v přijímacím procesu)
 • Univerzity poskytují mezinárodně uznávané vzdělání zaměřené na uplatnění teorie v praxi
 • Studenti získají mezinárodní zkušenost a zlepší se v angličtině, zároveň si mohou osvojit i základy dalšího cizího jazyka
 • Většina obyvatelstva hovoří obstojně anglicky a německy
 • Některé univerzity nabízí řadu mimoškolních aktivit, stáží, kulturního a společenského vyžití
 • Přihlášky jsou většinou poměrně jednoduché na vyplnění (někdy není požadovaná ani esej, ani doporučení); v posledních letech se s nárůstem žadatelů zvýšila selektivita přijímaných studentů; aby školy zvládly administraci, došlo k posunu termínů pro zasílání přihlášek
 • Poměrně levné studium (kolem EUR 2 000 ročně na většině univerzit a oborů). Nově mají studenti z EU v prvním ročníku snížené školné na cca EUR 1 000 ročně. Je třeba si vždy ověřit aktuální informace na vybrané univerzitě
 • Možnost pracovat během studia
 • Snadná doprava po městech na kole

Nevýhody

 • Nejednotný systém a datum podávání přihlášek napříč univerzitami (jednotné přihlašování přes Studielink, pak má každá univerzita ještě svou vlastní část přihlášky)
 • Komunikace s reprezentanty univerzit je někdy zdlouhavá a poněkud neefektivní
 • Protože je výše školného velmi nízká, univerzity většinou nenabízí sociálně zaměřená stipendia pro EU studenty
 • S rostoucím počtem mezinárodních studentů je v Nizozemsku stále těžší sehnat ubytování, na limity již pomalu naráží i kapacity univerzit
 • Vzhledem k narůstajícímu počtu uchazečů řada univerzit v posledních letech přistoupila k dodatečnému testování v rámci přijímacího řízení, k povinným návštěvám institucí za účelem zjistit motivovanost uchazečů; vše je potřeba si vždy ověřit na webových stránkách jednotlivých univerzit
   

Dánsko

Studium v Dánsku je finančně dostupné, podmínky pro studenty jsou nejvýhodnější ze všech skandinávských zemí. Výhodou je i dřívější termín vyrozumění o přijetí. Zejména v pobrexitovém období se dá předpokládat vzrůstající zájem studentů o tuto destinaci.

Výhody

 • Pro studenty z ČR blízká destinace
 • Čeští studenti mohou jednotlivé univerzity snadno navštívit, než se pro ně definitivně rozhodnou
 • Řada univerzit nabízí programy v angličtině (poměrně pestrý výběr)
 • Dobrá finanční dostupnost studia – pokud student splní několik základních podmínek, mezi nimiž je prezenční forma studia a minimálně 11 hodin práce týdně, pak může získat finanční podporu od dánské vlády, kterou je možné využít na pokrytí životních nákladů a nákladů spojených se studiem. Školné jako takové se neplatí. Touto formou lze na některých univerzitách pokrýt veškeré životní náklady, které jsou v Dánsku poměrně vysoké
 • Většina obyvatelstva hovoří velmi dobře anglicky, není nutné znát místní jazyk
 • Možnost pracovat během studia
 • Nabídka oborů, které lze studovat v angličtině, je relativně široká (vzhledem k velikosti destinace)

Nevýhody
 
 • Nejednotný systém a datum podávání přihlášek napříč univerzitami
 • Někteří studenti mohou považovat velikost této destinace (zhruba polovina ČR co do počtu obyvatel i velikosti) za omezující

 

Německo, Rakousko

Německo a Rakousko jsou vyhledávanou studijní destinací českých studentů ze zřejmé příčiny – jsou to naši nejbližší sousedé, přičemž studium v těchto zemích je až na nízký vstupní poplatek zdarma nebo poměrně levné (může se lišit v závislosti na jednotlivých spolkových zemích). Pro studenty, kteří chtějí studovat v němčině, se jedná o ideální podmínky. Pro ty, kteří uvažují o studiu v angličtině, je nutno dodat, že výběr oborů vyučovaných v tomto jazyce je omezený.   

Výhody

 • Čeští studenti mohou jednotlivé univerzity snadno navštívit, než se pro ně definitivně rozhodnou
 • Studenti, kteří ukončují své studium IB zkouškou, nemusí skládat jazykové zkoušky
 • Mezinárodně uznávané vzdělání
 • Studenti získají mezinárodní zkušenost a zlepší se v angličtině, zároveň si osvojí i základy dalšího cizího jazyka
 • Značná část populace v těchto zemích do jisté míry ovládá i angličtinu, takže je možné se v Německu a Rakousku domluvit i bez němčiny, přesto je (oproti třeba Nizozemsku) znalost místního jazyka velkou výhodou
 • Studium na státních univerzitách je zdarma, respektive za nízký poplatek
 • Životní náklady srovnatelné s ČR (vyjma ubytování a služeb)
 • Možnost pracovat během studia

Nevýhody

 • Velmi omezený výběr oborů v angličtině (často pouze na soukromých univerzitách, které jsou drahé)
 • Obory v angličtině na státních univerzitách, mohou být, podobně jako v ČR,  zpoplatněné
 • Není zde jednotný systém podávání přihlášek
 • Univerzity jsou často stále ještě poměrně dost akademicky zaměřené, úzké propojení s praxí nemusí být samozřejmostí

 

Švýcarsko

Švýcarsko je bezesporu zajímavá destinace, pro české studenty většinou ne zcela prozkoumaná, byť se jedná o zemi poměrně blízkou. Ve Švýcarsku jsou pro studenty z ČR nejatraktivnější obory spojené s hoteliérstvím a hotelovým managementem, které v této zemi vznikly, mají zde již velmi dlouhou tradici a renomé. Pro studium v zemi sýrů a čokolády je však potřeba předem počítat s poměrně vysokými náklady nejen na studium, ale i s výdaji za živobytí. Patří k jedněm z nejvyšších v Evropě.

Výhody

 • Pro studenty z ČR snadno dostupná destinace z hlediska vzdálenosti
 • Čeští studenti mohou jednotlivé univerzity snadno navštívit, než se pro ně definitivně rozhodnou
 • Švýcarsko nabízí špičkové (dá se říci nejlepší a s velkou tradicí) obory v oblasti hotelnictví a s ním spojeného managementu; je zde velmi silně propojená teorie s praxí
 • Univerzity zaměřené právě na obory v hotelnictví nabízí řadu programů v angličtině
 • Studenti, kteří ukončují své studium IB zkouškou, nemusí skládat jazykové zkoušky
 • Studenti získají mezinárodní zkušenost a zlepší se nejen v angličtině, ale mohou si osvojit i další jazyky (němčina, francouzština, … - podle kantonu, kde univerzita sídlí)
 • Univerzity zaměřené na mezinárodní studenty nabízí řadu mimoškolních aktivit
 • Přihlášky jsou snadné na vyplnění
 • Komunikace s reprezentanty univerzit je velmi efektivní

Nevýhody

 • Nejednotný systém a datum podávání přihlášek napříč univerzitami
 • Výše školného se pohybuje od CHF 40 000 – 70 000 ročně (v závislosti na vykonávané praxi), přičemž je však často třeba připočítat ještě další výlohy spojené s výukou
 • Výše životních nákladů (ve všech směrech) výrazně převyšuje české poměry


Irsko

Irsko je trochu neprávem opomíjenou destinací, která má mnoho společného s Velkou Británií, avšak také řadu rozdílů. Je anglicky mluvící zemí, blízkou České republice a dá se předpokládat, že v období po brexitu jeho obliba mezi studenty poroste. Irsko samo se prezentuje jako bezpečná a přátelská země s vysokým podílem populace mladých (až 34 % ve věku pod 25 let). Jedním z hlavních rysů současného vysokoškolského systému v Irsku (od roku 2010) je nová strategie, která se snaží přilákat studenty z EU a rovněž mezinárodní studenty. Irská vláda investovala nemalé prostředky do inovace vysokých škol. Dalším lákadlem je relativně nízké školné a životní náklady.

Výhody

 • Snadno dostupná anglicky mluvící destinace pro vysokoškolské studium
 • Poměrně velký výběr oborů v angličtině, ačkoliv je třeba brát v potaz velikost Irska (4,4 milionu obyvatel, 7 státních univerzit)
 • Kvalitní vzdělání zaměřené na uplatnění teorie v praxi
 • Univerzity jsou moderní, zrekonstruované, je na první pohled poznat, že je snaha o pozvednutí vysokoškolského vzdělání v Irsku a o přilákání zahraničních studentů
 • Mezinárodně uznávané vzdělání
 • Studenti získají mezinárodní zkušenost a zlepší se v angličtině
 • Studenti, kteří ukončují své studium IB zkouškou, nemusí skládat jazykové zkoušky
 • K přijetí stačí nižší hranice IB skóre než na řadě univerzit ve Velké Británii
 • Bohatý studentský život – univerzity nabízí řadu mimoškolních aktivit
 • Snaha o intenzivní podporu i během studia (psaní esejí, podpora v angličtině atd.)
 • Jednoduchý jednotný systém podávání přihlášek (ačkoliv je třeba vždy zkontrolovat případné dodatečné požadavky jednotlivých univerzit)
 • Na řadě univerzit je potřeba pouze poslat přihlášku a poté výsledky ze závěrečné zkoušky (maturita, IB) – často není třeba ani esej, ani doporučení
 • Poplatek za přihlášku (ta může zahrnovat až 10 univerzit / technických vysokých škol / oborů) je při včasném podání kolem EUR 30, při pozdním podání EUR 40
 • Nízké životní náklady (jedny z nejnižších v EU)
 • Náklady na studium pro mezinárodní studenty – velmi různé (liší se univerzita od univerzity), studenti z EU platí pouze studentský příspěvek ve výši cca EUR 3 000 ročně
 • Je možné požádat o prominutí tohoto studentského příspěvku v rámci podpory SUSI grant
 • Možnost pracovat během studia
 • Možnost získat placenou stáž v rámci studijního programu (často i v zahraničí)

Nevýhody

 • Ačkoliv studium není příliš nákladné, nelze si vzít studentskou půjčku
 • Výsledky přijímacího řízení se studenti dozví až v druhé polovině srpna (tj. od podání přihlášky až do poloviny srpna nedostanou žádnou zpětnou vazbu ohledně podmínečného přijetí / nepřijetí)

 

USA

Studovat v USA je snem řady studentů. I proto se jedná o velmi populární, byť poměrně vzdálenou destinaci, která nabízí řadu výhod. V prvé řadě se jedná o skvělou mezinárodní zkušenost, protože složení obyvatelstva a obzvlášť mezinárodních studentů na univerzitách je velmi různorodé. Různost se týká také univerzit, najde se skutečně pro každého to, co mu vyhovuje (ačkoliv proces hledání může zabrat dost času a přijímací proces zrovna tak). A co je asi pro řadu studentů obzvlášť lákavé – nemusí si volit svůj budoucí univerzitní obor už v prvním ročníku, nýbrž až v průběhu studia.

Výhody

 • Skvělá mezinárodní zkušenost (řada univerzit se ráda chlubí množstvím národností, které u ní studují)
 • Obrovský výběr univerzit, různá úroveň vzdělávání, velký výběr oborů
 • Velká flexibilita systému – možnost volit si tzv. Majors a Minors, různě je kombinovat, volit si vlastní rozvrh dle svých zájmů a preferencí
 • Není třeba si volit obor při posílání přihlášky, pouze lze uvést preferenci a konkrétní obor si zvolit až v průběhu studia
 • Studenti IB s velmi dobrými výsledky mohou získat možnost „přeskočit“ některé předměty a zkrátit (a zlevnit) si tak studium
 • U některých univerzit (většinou tzv. need-blind) možnost získat stipendium až na pokrytí 100 % školného a životních nákladů
 • Možnost získat poměrně štědrá sportovní stipendia (pouze na některé druhy sportů)
 • Bohatý studentský život – univerzity nabízí řadu mimoškolních aktivit, stáže, workshopy, přednášky, …
 • Nabídka podpory studentům v průběhu studia – studijní předpoklady, psaní esejí, příprava životopisu, výběr vhodných stáží atd.
 • Mezinárodním studentům je většina univerzit schopná garantovat ubytování po celou dobu studia
 • Poměrně přehledný a jednotný systém podávání přihlášek
 • Přijímací pohovor je možné vést přes Skype, popř. některý bývalý student univerzity (kteří velmi často pohovory vedou) přijede přímo za uchazečem
 • Většinou výborná a rychlá komunikace s reprezentanty univerzit
 • SAT / ACT testy je možné opakovat a tím si zlepšit výsledek (obdoba našich NSZ, které jsou těmito zkouškami inspirovány)

Nevýhody

 • Větší kulturní šok než v evropských destinacích
 • Vzdálená destinace – většina studentů nemůže univerzity předem navštívit; rovněž cestování do USA a zpět do ČR je nákladné
 • Většinou je nutné skládat náročné (i finančně) SAT / ACT testy pro přijetí na univerzitu
 • Bakalářské studium trvá čtyři roky, je tedy třeba počítat se zvýšenými náklady
 • Kvalita vzdělání může být na různých univerzitách velmi různá (státní, soukromé univerzity, různé členské státy USA)
 • Velmi podrobné přihlášky, jejichž vyplnění zabere mnoho času; je nutné začít na nich pracovat s větším předstihem, prakticky už v septimě
 • Výše poplatků za přihlášky (pokud univerzita nenabízí tzv. fee waiver – prominutí poplatku) se pohybuje průměrně kolem USD 50 za jednu přihlášku
 • Mezinárodní studenti si nemohou vzít půjčku od vlády na studium, ani na životní náklady
 • Výše školného a životních nákladů se pohybuje od cca USD 20 000 do 70 000 ročně
 • Mezinárodní studenti nesmí v průběhu studia oficiálně pracovat (pouze v rámci kampusu univerzity)

 

Velká Británie

Velká Británie byla před brexitem jednou z nejčastějších destinací studentů mířících za vzděláním do anglicky mluvících zemí. Po odchodu Velké Británie z EU však pozbyli studenti finanční výhody a studium v této zemi se stalo velmi drahou záležitostí. Získaný diplom má mezinárodní uplatnění, vzdělání je nejen teoretické, ale propojuje teorii s praxí. Řada univerzit navíc nabízí obory, v jejichž programu je už zakomponovaná roční stáž.

Výhody

 • Studenti, kteří ukončují své studium IB zkouškou, nemusí skládat jazykové zkoušky
 • Velký výběr oborů v angličtině (i velmi specifických)
 • Kvalitní vzdělání zaměřené na uplatnění teorie v praxi (na úroveň univerzit dohlíží stát)
 • Mezinárodně uznávané vzdělání
 • Míra uplatnitelnosti absolventů po dokončení studia dosahuje více než 95 %
 • Většina univerzit garantuje ubytování v prvním roce studia
 • Bohatý studentský život – univerzity nabízí řadu mimoškolních aktivit
 • Nabídka podpory studentům v průběhu studia – studijní předpoklady, psaní esejí, příprava životopisu, výběr vhodných stáží atd.
 • Přehledný a jednotný systém podávání přihlášek
 • Výše poplatků za přihlášky – nižší než v ČR (cca £20 za 5 přihlášek)
 •  Výše životních nákladů (kromě ubytování a služeb) srovnatelná s ČR

 Nevýhody

 • Skokový nárůst nákladů spojených se studiem po brexitu (z nulových nákladů ve Skotsku a zhruba £9,000 v Anglii, Walesu a Severním Irsku s možností vzít si velmi výhodnou studentskou půjčku od britské vlády se náklady na školné vyšplhaly na částky mezi od £12,000 do £30,000 za rok studia v závislosti na prestižnosti univerzity a oboru; nyní jsou pro EU studenty poplatky totožné s mezinárodními studenty
 • Nově musí studenti žádat o vízum pro vstup do země
 • Po brexitu není možné ve Velké Británii při studiu pracovat (pouze v rámci univerzitního kampusu)
 • Je velmi obtížné být přijat/a na obory Medicine a Dentistry
 • Ubytování ve Velké Británii je poměrně drahé (Londýn je ještě až několikrát dražší než jiné destinace)
 • Studenti si někdy stěžují, že proniknout do komunity místních studentů je obtížné
 • Je možnost podat si maximálně 5 (resp. 4 – Medicine, Dentistry) přihlášek
 • Na vybrané univerzity se posílá jedna standardizovaná přihláška s jednou motivační esejí, takže si nelze zcela libovolně vybírat různorodé obory
 • Stipendia pro studenty z EU jsou velmi omezená
 • Obvykle je nutné přiletět na případné pohovory v rámci přijímacího procesu osobně
 • Komunikace s reprezentanty univerzit je někdy zdlouhavá

 

Asie (Singapur a Hongkong)

Studium v Asii je stále ještě tak trochu exotickou záležitostí. Čeští studenti do těchto zemí odcházejí na univerzity spíše sporadicky a pokud, jedná se ve většině případů o Singapur nebo Hongkong.

Výhody

 • V Asii lze najít řadu filiálek známých amerických / evropských univerzit
 • Na takových amerických / evropských pobočkách je přijímací proces většinou kombinací britského a amerického systému, přičemž během studia se rovněž uplatňuje anglosaský systém
 • Pestrá nabídka oborů v angličtině
 • Často též zajímavá stipendia pro mezinárodní studenty, na některých univerzitách lze studovat téměř zadarmo
 • V případě Singapuru a Hongkongu většina obyvatel země umí obstojně anglicky, tzn. není nutné znát místní jazyk
 • Rozšiřující se nabídka oborů v angličtině i v jiných asijských destinacích než pouze ve výše jmenovaných

Nevýhody

 • Kulturní šok daný odlišnou mentalitou
 • Vzdálená destinace – většina studentů nemůže univerzity předem navštívit; rovněž cestování do Asie a zpět je nákladné
 • Složitější komunikace s univerzitami, zejména u destinací mimo Singapur a Hongkong je nutno počítat s protichůdnými informacemi a požadavky a delší komunikací s univerzitou
 • Má-li student zájem podat si přihlášky na univerzity v asijském regionu, je ideální začít s přípravou již v septimě (na některé univerzity je po vzoru těch amerických potřeba skládat SAT / ACT zkoušky – viz studium v USA)
 • S ohledem na velkou různorodost v přijímacích systémech asijských univerzit a na různou míru přizpůsobení se komunitě mezinárodních studentů je potřeba si zjišťovat informace o univerzitách a jejich požadavcích s dostatečným předstihem; jedině tak je možné předcházet některým problémům v nesourodosti požadavků jednotlivých univerzit

 

Izrael

V Izraeli je možné vybírat z osmi velkých univerzit, kde jsou špičkoví vyučující, kteří se často zaměřují na interdisciplinární výzkum. Patří mezi země s největším počtem vědců k počtu obyvatel. Izrael je i příjemné místo na žití, kde je 320 slunečných dnů v roce. Izrael je asociovaná země pro EU v rámcovém výzkumném programu Horizon 2020.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.