Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Chcete vědět, jak získat grant na studium v zahraničí a jestli ho budete muset každý rok obnovovat? Zajímá vás výše příspěvku? Nejste si jisti, zda můžete požádat o stipendium, i když chcete studovat vysokou školu v České republice? Čtěte otázky a odpovědi pro příští stipendisty. Shrnujeme, na co se nejčastěji ptají maturanti, když chtějí studovat zahraniční univerzitu a hledají způsob financování studia.

Do kdy je třeba podat žádost?
Žádosti o stipendium z projektu Univerzity podávají noví žadatelé každý rok do 30. dubna, a to písemně na adresu Nadace The Kellner Family Foundation. Ještě před tím je ale zapotřebí vyplnit elektronickou přihlášku do projektu Univerzity zde.

Pro stipendisty, kteří už finanční grant od nadace obdrželi a žádají o jeho přidělení i v dalším akademickém roce, platí termín odevzdání žádosti do 15. května. Elektronická přihláška pro tyto žadatele je k dispozici zde

Co všechno je součástí žádosti o stipendium?
Každá žádost je písemná a musí obsahovat odůvodnění výběru univerzity a její umístění v celosvětovém či evropském žebříčku. Žadatel uvede, o jaký žebříček se jedná. Dále přiloží potvrzení o současném studiu střední či vysoké školy, kopii dokladů o jazykových zkouškách a doklady o finanční situaci rodiny, čímž se rozumí potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmů členů domácnosti, jejich daňová přiznání, nebo doklad o pobíraných sociálních dávkách apod. Student musí mít také doporučení alespoň jednoho člena pedagogického sboru nebo osoby podílející se na jeho akademickém či uměleckém rozvoji, tedy například trenéra, učitele hudby, patrona, vedoucího uměleckého tělesa či vědeckého kroužku apod. V neposlední řadě žadatel sestaví vlastní finanční rozvahu nákladů na studium a napíše esej na téma „Moje zájmy a plány do budoucna“ v anglickém i českém jazyce o rozsahu max. 1000 slov.

Kdy se žadatel dozví, zda stipendium získal?
Ze všech žádostí došlých do konce dubna vybere správní rada nadace do druhého kola deset až dvacet žadatelů, které během června pozve k osobní prezentaci. Krátce poté jsou písemně vyrozuměni, jestli získávají příspěvek a v jaké výši.

Co všechno finanční stipendium zahrnuje?
Ze získaných prostředků je možné uhradit nejen školné, ale i životní náklady, například pronájem bytu, nákup knih a dalších pomůcek, cestovné apod.

Jak vysokou částku nadace poskytuje studentům univerzit?
Student ze získaných prostředků hradí nejen školné, ale i životní náklady, například pronájem bytu, nákup knih a dalších pomůcek, cestovné apod. Výše podpory vychází z vlastní finanční rozvahy, kterou budoucí stipendista přikládá k žádosti. Může získat podporu v plné výši, nebo na úhradu jen části studijních nákladů. Pokud si vybere univerzitu s vyšším školným, což jsou především mimoevropské univerzity, pak je zcela obvyklé, že náklady jsou hrazeny z více zdrojů.

Může student zároveň požádat o podporu i u jiné instituce?
Je celkem běžné, že studenti skládají prostředky z více zdrojů, zejména v případech, kdy si zvolí univerzitu s vyšším školným nebo zemi s vyššími životními náklady. Výhradní podpora není podmínkou.

Může se student, který na začátku studia v zahraničí překonává obtíže, obrátit na nadaci?
Pracovníci nadace pomáhají studentům formou konzultací s řešením situací, se kterými si nevědí rady. Z pochopitelných důvodů ale neposkytuje asistenta na místě. Každoročně nadace pořádá setkání studentů, jehož cílem je rovněž seznámení studentů, výměna zkušeností a sdílení kontaktů. Starší stipendisté poskytují rady mladším, a to i na webových stránkách nadace zde.

Kdo hospodaří s financemi stipendisty?
Student hospodaří s příspěvkem sám. Po celou dobu studia ale komunikuje s pracovníky zastupujícími nadaci a jí také musí vyúčtovat celou částku na základě reálných nákladů.

Jak dlouho nadace studenta podporuje?
O stipendium je třeba žádat stejným způsobem každý rok opakovaně. Podpora na další rok bývá studentovi, který ještě nedokončil bakalářský cyklus a plní své povinnosti, zpravidla přiznána po celou dobu řádného studia. Obnovení žádosti správní rada nadace nevyhoví, pokud se studijní výsledky stipendisty zhorší, přestane se zajímat o mimoškolní prospěšné aktivity nebo nekomunikuje s nadací. Nadace dál v případě vynikajících studijních výsledků podporuje žadatele i během magisterského studia. Obvykle se ale jedná o stipendisty, kteří již s podporou nadace absolvovali bakalářské studium a upřednostňováni bývají žadatelé ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Může získat absolvent bakalářského programu stipendium i na magisterské studium?
Nadace v případě vynikajících studijních výsledků podporuje žadatele i během magisterského studia. Obvykle se jedná o stipendisty, kteří již s podporou nadace absolvovali bakalářské studium. Upřednostňováni bývají také žadatelé z dětských domovů nebo výrazně sociálně znevýhodněného prostředí.

Zpět na hlavní stránku