Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Chcete vědět, jak získat grant na studium v zahraničí a jestli ho budete muset každý rok obnovovat? Zajímá vás výše příspěvku? Nejste si jisti, zda můžete požádat o stipendium, i když chcete studovat vysokou školu v České republice? Čtěte otázky a odpovědi pro příští stipendisty. Shrnujeme, na co se nejčastěji ptají maturanti, když chtějí studovat zahraniční univerzitu a hledají způsob financování studia.

Do kdy je třeba podat žádost?
Žádosti o stipendium z projektu Univerzity podávají noví žadatelé každý rok do 31. března, vyplněním online formuláře a vložením všech potřebných dokumentů (elektronicky v běžně dostupných formátech souborů). Elektronický formulář je k dispozici zde, podrobné informace k podání žádosti zde

Pro stipendisty, kteří už finanční grant od nadace obdrželi a žádají o jeho přidělení i v dalším akademickém roce, platí termín odevzdání žádosti do 15. května. Elektronický formulář pro tyto žadatele je k dispozici zde

Co všechno je součástí žádosti o stipendium?
Každá žádost je písemná a musí obsahovat odůvodnění výběru univerzity a její umístění v celosvětovém či evropském žebříčku. Žadatel uvede, o jaký žebříček se jedná. Dále přiloží potvrzení o současném studiu střední či vysoké školy, kopii dokladů o jazykových zkouškách a doklady o finanční situaci rodiny, čímž se rozumí potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmů členů domácnosti, jejich daňová přiznání, nebo doklad o pobíraných sociálních dávkách apod. Student musí mít také doporučení alespoň jednoho člena pedagogického sboru nebo osoby podílející se na jeho akademickém či uměleckém rozvoji. V neposlední řadě žadatel sestaví vlastní finanční rozvahu nákladů na studium a napíše esej na téma „„Čeho chci ve vybraném oboru dosáhnout““ v českém jazyce o rozsahu max. 1000 slov. Podrobné informace k podání žádosti jsou zde

Kdy se žadatel dozví, zda stipendium získal?
Ze všech žádostí došlých do konce března vybere správní rada nadace do druhého kola deset až dvacet žadatelů, které pozve k další prezentaci. Krátce poté jsou písemně vyrozuměni, jestli získávají příspěvek a v jaké výši.

Co všechno je možné z finančního grantu platit?
Ze získaných prostředků je možné uhradit nejen školné, ale i životní náklady, například pronájem bytu, nákup knih a dalších pomůcek, cestovné apod.

Jak vysokou částku nadace poskytuje studentům univerzit?
Výše podpory vychází z vlastní finanční rozvahy, kterou budoucí stipendista přikládá k žádosti. Může získat podporu v plné výši, nebo na úhradu jen části studijních nákladů.

Je také běžné, že studenti skládají prostředky z více zdrojů – od rodiny, z vlastních úspor i od několika institucí poskytujících stipendia, zejména v případech, kdy si zvolí univerzitu s vyšším školným. Výhradní podpora není podmínkou.

Může student zároveň požádat o podporu i u jiné instituce?
Je celkem běžné, že studenti skládají prostředky z více zdrojů, zejména v případech, kdy si zvolí univerzitu s vyšším školným nebo zemi s vyššími životními náklady. Výhradní podpora není podmínkou.

Kdo hospodaří s financemi stipendisty?
Student hospodaří s příspěvkem sám. Po celou dobu studia ale komunikuje s pracovníky zastupujícími nadaci a jí také musí vyúčtovat celou částku na základě reálných nákladů.

Jak dlouho nadace studenta podporuje?
O stipendium je třeba žádat stejným způsobem každý rok opakovaně. Podpora na další rok bývá studentovi, který ještě nedokončil bakalářský program a plní své povinnosti, zpravidla přiznána po celou dobu řádného studia. Obnovení žádosti správní rada nadace nevyhoví, pokud se studijní výsledky stipendisty zhorší, přestane se zajímat o mimoškolní prospěšné aktivity nebo nekomunikuje s nadací. 

Může získat absolvent bakalářského programu grant i na magisterské studium?
Pouze výjimečně nadace podporuje žadatele i během magisterského studia. To se týká pouze stipendistů, kteří již s podporou nadace absolvovali gymnázium Open Gate a následně bakalářské studium a jsou ve velmi komplikované sociální situaci, například vyrůstali v dětském domově.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.