Souhlas se zpracováním mých osobních údajů​​...

OBSAH INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správcem osobních údajů, který odpovídá za zpracování mých osobních údajů, je:

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, IČ: 28902254, se sídlem: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6  (dále jen jako „Správce“), která je ve vztahu k mým osobním údajům tzv. „správcem osobních údajů“.

Kontaktní údaje: Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, e-mail: info@kellnerfoundation.cz, tel.: +420 224 174 462, adresa: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, Česká republika, www.kellnerfoundation.cz.

Povinnosti Správce v oblasti ochrany osobních údajů vyplývají:

 1. ze zákona č. 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění, a následně ze zákona, který zákon č. 101/2000 nahradí v budoucnu, a
 2. s účinností od 25. května 2018 pak z Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.

 

2. Specifikace mých osobních údajů, které spravuje Správce:

 1. údaje uvedené v žádosti a v jejích přílohách, které se ke mně vztahují,
 2. údaje, které jsem poskytl/a Správci v souvislosti s podáním žádosti, pokud se ke mně vztahují – jako např. datum narození, místo bydliště, fotografie, údaje o rodinných poměrech, údaje o výsledcích mého vzdělávání a sportovních úspěších, údaje o mém sociálním statusu a zdravotním stavu.
 3. údaje získané Správcem z veřejně přístupných zdrojů v souvislosti s ověřováním údajů uvedených v žádosti (jako jsou např. údaje z katastru nemovitostí, veřejného (dříve obchodního) rejstříku, registru živnostenského podnikání, registru úpadců, registru exekucí apod.),

 

 • dále jen jako „mé osobní údaje“.  Pokud jsem do žádosti uvedl/a též osobní údaje jiných osob, než jsem já, pak se pod pojmem „mé osobní údaje“ rozumí též údaje o těchto jiných osobách.

Pod pojmem „žádost“ se rozumí mnou vyplněný elektronický formulář žádosti o stipendium a jeho přílohy.

Pod pojmem „žadatel“ se rozumí osoba, pro jejíž potřebu se žádá o poskytnutí nadačního příspěvku.

Pokud jsem do žádosti uvedl/a též osobní údaje jiných osob, než jsem já, pak prohlašuji, že údaje těchto jiných osob jsem do formuláře uvedl/a s jejich výslovným souhlasem a s tím, že tyto osoby se seznámily s podmínkami zpracování jejich osobních údajů uvedených v této části „OBSAH INFORMACE“ a s informacemi uvedenými v části „POUČENÍ O PRÁVECH“.

 

3. Doba, po kterou bude Správce uchovávat mé osobní údaje:

do dne rozhodnutí o tom, zda žadateli bude poskytnut nadační příspěvek či nikoli, nejdéle však 60 (šedesát) dní ode dne uzávěrky příjmu žádostí Správcem v aktuálním kalendářním roce. 
Rozhodne-li Správce o tom, že žadateli nebude poskytnut nadační příspěvek, budou mé osobní údaje zlikvidovány ve shora uvedené lhůtě; Správce si ponechá pouze tyto mé osobní údaje: (i) jméno a příjmení, (ii) adresa bydliště, (iii) elektronická adresa, (iv) předmět žádosti, (v) údaj, že žádost byla zamítnuta a kdy se tak stalo – dále společně jen jako „Základní informace“.
Základní informace se zpracovávají po dobu bez omezení.
Rozhodne-li Správce o tom, že žadateli bude poskytnut nadační příspěvek, bude se nakládání s mými osobními údaji řídit případným souhlasem se zpracováním osobních údajů, pokud jej Správci udělím.

 

4. Účely zpracování mých osobních údajů:

 • vyhodnocení žádosti Správcem a zjištění rodinných, majetkových a sociálních poměrů rodiny/prostředí, ze kterého žadatel o nadační příspěvek pochází, zjištění potřebnosti poskytnutí podpory žadateli,
 • přijetí rozhodnutí Správcem, zda žadateli bude či nebude poskytnut nadační příspěvek, o nějž se žádá,
 • propagace Správce a informování veřejnosti o činnosti a projektech Správce a osobách, které Správce podporuje (zejména na webových stránkách, sociálních sítích a v dalších médiích)

Účely zpracování Základních informací:

 • evidence žadatelů o nadační příspěvek,

 • sledování četnosti žádostí o nadační příspěvek od týchž žadatelů.

Informace k dalším podmínkám zpracování mých osobních údajů/Základních informací:

 

5. Právní důvod zpracování mých osobních údajů / Základních informací:
 

Jsem obeznámen/a s tím, že právním důvodem pro zpracování mých osobních údajů/Základních informací Správcem, je:

(i) čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, a

(ii) čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem Správce.

Jsem obeznámen/a s tím, že poskytnutí mých osobních údajů Správci není mou povinností, tj. že je zcela na dobrovolné bázi a záleží jen na mém uvážení. Je mi známo, že pro zpracování Mých osobních údajů / Základních informací pro účely a po dobu, jak shora uvedeno, se nevyžaduje můj souhlas se zpracováním.

Jsem také obeznámen/a s tím, že Správce si stanovil určité rámce, podle kterých posuzuje potřebnost toho kterého žadatele pro poskytnutí nadačního příspěvku, a s ohledem na tyto rámce Správce přijímá rozhodnutí, zda konkrétnímu žadateli bude poskytnut příspěvek, či nikoli. Zejména pro toto rozhodování Správce je zapotřebí zpřístupnění mých osobních údajů Správci. V návaznosti na to platí, že pokud neposkytnu Správci ty z mých osobních údajů, které jsou potřebné pro splnění účelu podle bodu 4 výše, pak Správce nebude moci aktuální žádost dostatečně kvalifikovaně vyhodnotit a v souvislosti s tím nemusí být žadateli poskytnut nadační příspěvek. Mnou zpřístupněné osobní údaje budou v takovém případě zlikvidovány.

Žadatel bere na vědomí, že jednou ze zákonných povinností Správce je povinnost Správce uvést jméno žadatele ve výroční zprávě Správce v případě, že mu byl nadační příspěvek poskytnut, a to včetně výše nadačního příspěvku, který mu byl poskytnut. Příjemce nadačního příspěvku může požádat Správce za současného splnění podmínek § 359 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, aby Správce zachoval anonymitu žadatele o nadační příspěvek.

Zpět na hlavní stránku