Souhlas se zpracováním mých osobních úda...

Souhlas se zpracováním mých osobních údajů​​

1. Správcem osobních údajů, kterému dávám souhlas se zpracováním mých osobních údajů, je:

Pomáháme školám k úspěchu o.p.s., IČ: 29005469, se sídlem: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 (dále jen jako „Správce“), která je ve vztahu k mým osobním údajům tzv. „správcem osobních údajů“.

Kontaktní údaje: Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s., e-mail: info@pomahameskolam.cz, tel.: +420 224 174 755, adresa: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, Česká republika, www.pomahameskolam.cz.

Povinnosti Správce v oblasti ochrany osobních údajů vyplývají:

 1. ze zákona č. 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění, a následně ze zákona, který zákon č. 101/2000 nahradí v budoucnu, a
 2. s účinností od 25. května 2018 pak z Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.

 

2. Specifikace mých osobních údajů, k jejichž zpracování uděluji svůj souhlas:

 1. údaje uvedené v elektronickém formuláři žádosti o stažení materiálů z www.pomahameskolam.cz, které se ke mně vztahují, tj.:
  1. jméno a příjmení,
  2. název společnosti, za kterou jednám,
  3. e-mailová adresa,
  4. telefonní číslo,
  5. materiály, jejichž stažení požaduji,
  6. účel použití požadovaných materiálů (záměr, rozsah, doba),
 2. další případné údaje, které vyplynou z mé komunikace se Správcem resp. osobami pověřenými Správcem ke kontaktu s médii a novináři,
  • dále jen jako „mé osobní údaje“. 

Pod pojmem „žádost“ se rozumí mnou vyplněný elektronický formulář žádosti o stažení materiálů z www.pomahameskolam.cz.

Pod pojmem „žadatel“ se rozumí osoba, pro jejíž potřebu se žádá o stažení materiálů z www.pomahameskolam.cz.

3. Doba, na kterou uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů:

12 měsíců ode dne doručení žádosti Správci
– dále jen jako „Odsouhlasená doba“.

4. Účely zpracování mých osobních údajů, ke kterým uděluji svůj souhlas:

 1. vyhodnocení žádosti Správcem;
 2. přijetí rozhodnutí Správcem, zda žadateli bude či nebude umožněno stažení materiálů z www.pomahameskolam.cz, o něž žádá;
 3. evidence žadatelů o stažení materiálů z www.pomahameskolam.cz.

5. Právní důvod zpracování mých osobních údajů a právo odvolat souhlas:
 

Jsem obeznámen/a s tím, že právním důvodem pro zpracování mých osobních údajů Správcem, je můj souhlas.

Jsem obeznámen/a s tím, že poskytnutí mých osobních údajů Správci a udělení tohoto souhlasu se zpracováním mých osobních údajů není mou povinností, tj. že je zcela na dobrovolné bázi a záleží jen na mém uvážení. Je mi známo, že souhlas se zpracováním mých osobních údajů mohu odvolat.

Jsem také obeznámen/a s tím, že Správce si stanovil určité rámce, podle kterých posuzuje potřebnost toho kterého žadatele o stažení materiálů z www.pomahameskolam.cz, a s ohledem na tyto rámce Správce přijímá rozhodnutí, zda konkrétnímu žadateli bude umožněno stažení materiálů z www.pomahameskolam.cz či nikoli. Zejména pro toto rozhodování Správce je zapotřebí zpřístupnění mých osobních údajů Správci. V návaznosti na to platí, že pokud:

 1. neposkytnu Správci ty z mých osobních údajů, které jsou potřebné pro splnění účelu podle bodu 4 výše, anebo
 2. odvolám svůj souhlas se zpracováním těch mých osobních údajů, které jsou potřebné pro splnění účelu podle bodu 4 výše (ať již částečně či úplně),

pak Správce nebude moci aktuální žádost dostatečně kvalifikovaně vyhodnotit a v souvislosti s tím nemusí být žadateli poskytnuty požadované materiály z www.pomahameskolam.cz nebo Správce může zakázat další použití materiálů stažených s předchozím přivolením Správce z www.pomahameskolam.cz. Mnou zpřístupněné osobní údaje budou v takovém případě zlikvidovány.

Shora uvedené však neplatí pro ty z mých osobních údajů, které je Správce oprávněn zpracovávat i bez mého souhlasu – a to jsou údaje nezbytné pro kontrolu plnění podmínek použití materiálů stažených s předchozím přivolením Správce z www.pomahameskolam.cz Správcem, pro plnění zákonem stanovených povinností Správce, a pro účely oprávněných zájmů Správce, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků – v takovýchto případech je Správce oprávněn si příslušné údaje ponechat a adekvátně s nimi nakládat též v případě odvolání mého souhlasu.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.