Časté dotazy

Čím se projekt Pomáháme školám k úspěchu odlišuje od ostatních projektů?
Náš projekt je dlouhodobý - s každou projektovou školou úzce spolupracujeme minimálně po dobu pěti let. Náběh projektových aktivit se snažíme přizpůsobit vstřebávací kapacitě jednotlivých škol a jejich učitelů. Když se v praxi ukáže, že něco nefunguje tak, jak jsme si představovali, jsme schopni flexibilně reagovat. Podporujeme autonomii škol a věříme ve vnitřní motivaci učitelů i jejich schopnost se odpovědně a samostatně rozhodovat. Učitelé tak rozhodují o věcech, které se jich týkají, ale zároveň v tom nejsou sami. Poskytujeme jim odbornou oporu tam, kde si o ni řeknou.

Jak se může škola do projektu zapojit?
Nejsnazší cestou, jak zůstat ve spojení s projektem a získat přístup k novinkám, je vyplnit kontaktní formulář v sekci Chci se zapojit. Podrobnější informace o tom, jak se zapojit, naleznete v sekci Spolupráce s projektem.

Mohou se do projektu nějak zapojit i jiné než veřejné a dvoustupňové základní školy? Například malotřídní školy, církevní školy aj.?
V rámci pětiletého projektového cyklu spolupracujeme opravdu pouze s veřejnými dvoustupňovými ZŠ (další hlavní kritéria, která by projektové školy měly splňovat, naleznete zde). Spolupráce s jinými školami je ale možná i v jiných oblastech (více v sekci Jiné formy spolupráce s projektem). Budeme rádi, pokud školy, které s myšlenkami našeho projektu sympatizují, s námi zůstanou v kontaktu. Vzájemné sdílení zkušeností a inspirací obohacuje všechny!

Je možné požádat projekt o jednorázový finanční příspěvek (např. na školní knihovnu, pedagogického asistenta) pro základní školu, která není do projektu zapojena?
Projektový model financování a dlouhodobá strategie projektu bohužel neumožňují poskytování ad hoc finanční podpory jiným než projektovým školám. 

Co se očekává od učitelů zapojených do projektu?
Pro zapojení školy do projektu je nezbytné, aby se učitelé vnitřně ztotožňovali s cíli i principy projektu, měli chuť se učit a zlepšovat se. Očekáváme od nich odhodlání klást si náročné a realistické cíle, sebedůvěru vydat se svou vlastní cestou a schopnost přijímat s tím spojenou nejistotu. Měli by být ochotni sdílet zkušenosti se svými kolegy ze sboru i s kolegy z dalších škol.

Jak je projekt pro učitele náročný z hlediska času a administrativy?
Projekt má způsobit podstatný rozvoj školy, což samo sebou přináší více práce a delší čas strávený přípravou na výuku. Máme však zkušenost, že podporovaní učitelé jsou ochotni k většímu pracovnímu nasazení, protože je projekt posouvá dál v jejich profesním rozvoji a přináší výsledky v učení žáků. Učitelé také pravidelně vyhodnocují, jak naplňují plán rozvoje školy i své osobní rozvojové plány. Pro vedení projektu i škol samotných je důležité vnímat, jestli je učitelský sbor schopný absorbovat tempo, které si sám zvolí. Vše se snažíme nastavit tak, aby to sloužilo účelu a primárně škole samotné, nikoli formě a kontrole ze strany vedení projektu. Snažíme se minimalizovat administrativu spojenou s projektem.

Jak jsou za svou práci navíc odměňováni učitelé zapojených škol?
Většinu aktivit stavíme na vnitřní motivaci učitelů. Projekt přináší velké možnosti seberealizace a profesního rozvoje a zlepšuje podmínky pro výuku. Vysoké pracovní nasazení je ale třeba odměnit i finančně. Ředitel školy má proto k dispozici projektový fond odměn. Každý rok stanovuje aktuální kritéria hodnocení práce učitelů a průběžně vyhodnocuje jejich plnění. Celková výše projektové odměny se u jednoho učitele v modelové škole obvykle pohybuje okolo 10 000 Kč hrubého za školní rok.

Jakým způsobem zjišťujete úspěšnost vašich přístupů a metod?
Podporujeme školy i jejich pedagogy v tom, aby si sami dokázali průběžně vyhodnocovat, jak se jim daří naplňovat jimi stanovené rozvojové cíle. Máme na to osvědčené postupy celoroční práce s plánem pedagogického rozvoje školy a s plány osobního pedagogického rozvoje každého pedagoga. Snažíme se také používat postupy a metody, u kterých bylo výzkumy prokázáno, že mají největší pozitivní vliv na výuku. Například podporujeme učitele v tom, aby se sami učili průběžně vyhodnocovat dopad své výuky na učení žáků (postupy formativního hodnocení).
Nespoléháme se však jen na to, že si učitelé osvojí tyto náročné postupy sami. Tři dny v týdnu je učitelům přímo ve škole k dispozici pedagogický konzultant, který může s učiteli společně připravovat výuku a ihned jim poskytovat zpětnou vazbu. Navíc pomáháme učitelům zajišťovat i externí vyhodnocování některých vzdělávacích výsledků žáků. Spolupracujeme s expertním týmem, který vyvinul metodiku dotazování a testování CLoSE, která vychází z mezinárodních srovnávacích výzkumů. Nechali jsme rovněž provést externí evaluaci vývoje kultury školy v prvních dvou modelových školách. Za nejspolehlivější metodu zjišťování úspěšnosti projektu ve školách však považujeme pravidelný osobní kontakt s učiteli a řediteli přímo ve škole a ve výuce. Osobní zkušenost je nenahraditelná.

Kdy se v nově zapojených školách dostavují první výsledky?
První výsledky přicházejí poměrně rychle. Například někteří učitelé začali se svými žáky zkoušet metodu „dílna čtení“ hned v prvních měsících projektu a byli pozitivně překvapeni reakcemi svých žáků. Velkou pozitivní změnu na úrovni celé školy pozorujeme zejména od začátku druhého školního roku, kdy učitelé začínají pracovat podle Plánu pedagogického rozvoje školy, který si sami vytvořili.

Jaká je úloha vedení projektu a jeho expertů?
V dobře fungující společnosti dodává školám sílu celý systém, v tomto případě je to především vedení projektu, expertní rada projektu a přímo v terénu pedagogičtí konzultanti. Vedení je založeno na tom, že dodáváme sílu komunitě tím, že držíme směr, o němž nepochybujeme. I když se řada věcí mění, nemění se víra v to, že můžeme učit každé dítě a každé dítě se může ve škole naplno rozvíjet.
Dodržujeme přitom pravidlo dobrovolnosti a důvěry. Vnitřní motivace vzniká tam, kde si lidé vzájemně důvěřují, kde se respektují, kde věří, že každý dělá svou práci nejlépe, jak dokáže. Většina projektových aktivit je dobrovolná, na učitele však klademe nemalá očekávání, co se týče zlepšování kvality jejich výuky.

Kdo je to pedagogický konzultant, jaká je jeho úloha v modelové škole?
Pedagogický konzultant je zkušený pedagog a lektor, který má absolvovaný mentorský výcvik a mimořádnou schopnost získat si důvěru pedagogů. Pracuje přímo v modelové škole tři dny v týdnu. Je oporou při plánování rozvoje školy a profesního rozvoje všech členů pedagogického sboru. Učitelům nabízí poradenství, jak zlepšovat výuku (příprava výuky, bezpečná zpětná vazba). Pomáhá efektivní spolupráci učitelů během párové výuky i nastavovat vzájemné učení pedagogů a sdílení zkušeností. Podporuje vedení školy při přípravě aktivit směřujících k pedagogickému rozvoji školy. Není zaměstnancem školy ani projektu a řediteli školy ani řediteli o.p.s. neposkytuje žádné hodnotící informace o škole.

Jaké jsou finanční náklady na podporu modelových škol?
Finanční náklady na podporu modelových škol jsou takové, aby byly dostupné pro všechny české základní školy, pokud by dostávaly ze státního rozpočtu stejné procento HDP jako v průměrné vyspělé zemi. Řádově se jedná o 2 až 3 mil. Kč ročně na školu podle velikosti školy a fáze projektu. V případě prvních dvou pilotních škol v letech 2010-2015 byly tyto náklady zhruba dvojnásobné.

Jaké jsou finanční náklady na podporu spolupracujících škol?
Finanční náklady na podporu spolupracujících škol jsou takové, aby byly již dnes dostupné pro ty základní školy, které získají výraznější podporu svého zřizovatele nebo rodičů, anebo pokud čerpají dostupné dotace například z fondů EU. Řádově se jedná o 0,7 až 0,9 mil. Kč ročně na školu podle fáze projektu.

Jakým způsobem chcete zajistit dlouhodobou udržitelnost nastartovaných aktivit v projektových školách i poté, co jim bude omezena finanční podpora?
Snažíme se používat pouze takové formy podpory, které podněcují vnitřní motivaci učitelů, a jsou tedy i nejtrvalejší. Současně povzbuzujeme školy, aby se učily získávat spolufinancování z dalších dostupných zdrojů – například ve spolupráci se zřizovatelem a s rodiči, z fondů EU, z vedlejší hospodářské činnosti školy. Na rozdíl od jiných projektů ale netvrdíme, že je reálné očekávat, že všechny nastartované změny ve škole je možné udržet bez dlouhodobé podpory. Náš projekt je unikátní tím, že ukazuje, jak by mohla většina českých škol pracovat, kdyby pro ně česká společnost dlouhodobě vytvářela podobné podmínky, jako se to daří v jiných rozvinutých zemích, které považují kvalitní vzdělávání pro každé dítě za prioritu. Finanční podpora zapojených škol je proto i po prvních pěti letech projektu stále významná.

Není podporovaných škol málo? Neplánujete rozšíření projektu na více škol v rámci jednotlivých regionů?
Chceme, aby v každém kraji ČR byla alespoň jedna dlouhodobě podporovaná základní škola. Škola, kterou je možné navštívit, nahlédnout do výuky, hovořit s učiteli a s vedoucími pracovníky. Škola, která přináší inspiraci nejen pro další školy, ale i pro ty, kteří zodpovídají za kvalitu vzdělávání v českých školách a jejich systémovou podporu.

K čemu přesně slouží čtenářské kontinuum?
Čtenářské kontinuum je praktickým průvodcem učitele při výuce čtenářských dovedností. Popisuje typickou vývojovou cestu dítěte od předčtenáře až k samostatnému přemýšlivému čtenáři. Obsahuje přehled vzdělávacích cílů, které na sebe plynule navazují. Učiteli tak umožňuje sledovat jedinečnou cestu každého dítěte a podle toho plánovat jeho další rozvoj.

Jak jste přišli na to, že by bylo užitečné připravit čtenářské kontinuum?
Po několika letech práce s metodami rozvíjejícími čtenářství v programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení jsme v našem odborném čtenářském týmu shledali, že nám chybí systém cílů. Každá naše metoda rozvíjí nějakou čtenářskou dovednost, ale bez formulovaných cílů saháme po metodách nahodile, výuka postrádá systém. Kromě toho jsme zjistili, že nejsme schopni zodpovědně rozhodnout, zda naši žáci umějí to, co by umět mohli a měli, když neznáme cíle a nevíme, jaká kvalita dětského čtenářství je dost dobrá. Nechtěli jsme ale hledat standard, tedy uměle stanovený požadavek, ale chtěli jsme najít přirozený vývojový sled dílčích čtenářských dovedností a ten zachytit.

Může se čtenářským kontinuem pracovat každý učitel? Co to od něj bude vyžadovat?
Ano, je-li zaučen a chce-li na sobě průběžně pracovat. Učitel se s kontinuem seznámí nejlépe tak, že ho porovnává se svou praxí a hledá, kde se jeho zkušenosti s naším kontinuem protínají. S mentorem (čtenářským specialistou) potom probírají, v čem se učitel našel a kde je naopak ztracený, čemu nerozumí, co si neumí představit v praxi. Učitel s mentorem dále navazují na to, co už učitel dobře dělá – hledají další krok v učitelově dosažitelné zóně.
Nejnáročnější novinkou je diagnostická analýza žákovských výkonů, podle které se učitel rozhoduje o tom, jaké další cíle z kontinua zvolí pro rozvoj svých žáků. Díky připravované online platformě čtenářského kontinua budou mít učitelé k dispozici příklady žákovských výkonů a analýz k nim i příklady metodických cest k jednotlivým deskriptorům. Doufáme také, že se díky spolupráci s KVIC Nový Jičín rozroste počet čtenářských specialistů, kteří budou moct poskytovat učitelům přímou podporu ve školách.

Mohou se pro práci se čtenářským kontinuem zaškolit i učitelé naší školy? Jak? A bude to zdarma, či za úplatu?
Chceme vyvinout způsob zaškolování učitelů, který by zaručil, že školení opravdu povede k aplikaci kontinua do praxe účastníků. Aktuálně ověřujeme, jak na to. Ve školním roce 2014/2015 jsme odborně spolupracovali na ročním tréninku čtenářských specialistů v rámci projektu Spirála, který realizuje KVIC Nový Jičín. Do budoucna považujeme za správné, aby část nákladů na školení nesli účastníci (resp. jejich školy), ale tak, aby to nezabránilo komukoli v účasti. Náklady na vývoj nebudou do nákladů na trénink započteny, takže cena by měla být přijatelná.

Zpět na hlavní stránku