Krok 1 – Vyberte materiály, o které máte zájem

Loga Nadace The Kellner Family Foundation

image05

Loga Pomáháme školám k úspěchu

Vyberte jednu z možností

Krok 2 – Vyplňte kontaktní údaje

Musíte vyplnit jméno a příjmení
Musíte vyplnit název společnosti
Musíte vyplnit e-mail
Musíte vyplnit e-mail ve správném formátu
Musíte vyplnit telefon
Musíte vyplnit telefon ve správném formátu
Musíte vyplnit účel použití

Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v takovém rozsahu, způsobem a za podmínek, jak se uvádí v části „Obsah souhlasu“. Správcem osobních údajů, kterému dávám souhlas se zpracováním mých osobních údajů, je: Pomáháme školám k úspěch*u *o.p.s., IČ: 29005469, se sídlem: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, která je ve vztahu k mým osobním údajům tzv. „správcem osobních údajů“. Kontaktní údaje: Pomáháme školám k úspěchu o.p.s., e-mail: info@pomahameskolam.cz , tel.: +420 224 174 755, adresa: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, Česká republika, www.pomahameskolam.cz. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám. Zejména s právem vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů podle článku 21 GDPR.

Musíte přijmout "Licenční ujednání".

Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1719/2b, PSČ 140 00, Česká republika, zapsaná dne 16. 12. 2009 do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 702, IČ: 29005469 (dále jen „Provozovatel“) nabízí k bezplatnému stažení na webových stránkách Provozovatele www.pomahameskolam.cz (dále jen „webové stránky“) oficiální loga Provozovatele a svého zřizovatele, Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION (dále jen „Zřizovatel“) v barevném a černobílém vyobrazení. Oficiální loga Provozovatele a jeho Zřizovatele jsou pro účely těchto licenčních ujednání společně nazývána jen jako „loga Provozovatele“.

Dříve, než se rozhodnete loga Provozovatele stáhnout z webových stránek, důkladně se, prosím, seznamte s těmito licenčními ujednáními. Tím, že projevíte zájem si loga Provozovatele z webových stránek stáhnout, nejpozději však momentem, kdy si loga Provozovatele stáhnete z webových stránek, souhlasíte s těmito licenčními podmínkami a jste povinen/na je dodržet. Provozovatel Vás může požádat o výslovné potvrzení souhlasu s těmito licenčními podmínkami předtím, než Vám bude umožněno stažení log Provozovatele z webových stránek.

Loga Provozovatele, jakož i veškerý další materiál umístěný na kterékoliv části webových stránek (včetně textu, designu webových stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na těchto webových stránkách) - dále jen „obsah“, podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Majetková autorská práva k logům Provozovatele a obsahu, jakož i k webovým stránkám je oprávněn, vykonávat pouze Provozovatel.

Budete-li mít zájem některá loga Provozovatel stáhnout a užít, je vždy třeba vyžádat si předem písemný souhlas Provozovatele. Nejste oprávněn/a bez písemného svolení Provozovatel jakékoli logo Provozovatele jakýmkoliv způsobem užívat.

Pro získání souhlasu s užitím loga Provozovatele vyplňte elektronický formulář „Žádost“. V žádosti uveďte, k jakému účelu, v jakém rozsahu a po jakou dobu máte zájem logo Provozovatele užívat. S ohledem na účel a časový rozsah užití loga Provozovatele, jež v žádosti uvedete, bude výlučně na uvážení Provozovatele, zda Vaše žádost bude schválena či zamítnuta a Vy budete moci logo Provozovatele užít či nikoli. Pro získání souhlasu s užitím loga Provozovatele jste povinen/na vyplnit v žádosti pouze pravdivé a úplné údaje. Bude-li Vaše žádost schválena, bude Vám umožněno logo Provozovatele stáhnout a užít k účelu uvedenému v žádosti.

Stažením loga Provozovatele se v žádném případě nestáváte jeho vlastníkem. Logo Provozovatele lze využít pouze pro účel Vámi stanovený v žádosti, která byla Provozovatelem schválena. V žádném případě nejste oprávněn/a s logem Provozovatele libovolně nakládat. Uživatel, kterému bylo umožněno logo Provozovatele stáhnout, se zavazuje, že logo Provozovatele užije pouze v souladu s účelem a v rozsahu, k němuž mu bylo Provozovatelem umožněno logo Provozovatele stáhnout a užít, a to pouze jednou.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se ujednává, že nebude-li Provozovatelem výslovně stanoveno jinak, je zejména zakázáno:

  • logo Provozovatele předávat, prodávat či jakkoli jinak poskytnout do užívání jiné osobě či tato jiné osobě jakkoli zpřístupnit,
  • vytvářet kopie log Provozovatel,
  • užívat logo Provozovatele k jinému účelu, než ke kterému Provozovatel poskytl oprávnění,
  • užívat logo Provozovatele v jiném rozsahu, než ke kterému Provozovatel poskytl oprávnění,
  • logo Provozovatele rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do loga Provozovatele zasahovat,
  • logo Provozovatele zařazovat do materiálů či spojovat s díly a/nebo materiály porušujícími právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům či záměrům Provozovatele, s klamavými či nepravdivými zprávami či materiály, materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů Zřizovatele Provozovatele či jiných třetích osob, s materiály, které jsou proti lidské důstojnosti a/nebo které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, rasy, pohlaví a/nebo které propagují násilí či jakékoliv jiné protiprávní jednání.

V případě porušení některého z bodů uvedených výše berete na vědomí, že takové užití loga Provozovatele může být považováno za poškozující práva a oprávněné zájmy Provozovatele/Zřizovatele a Provozovatel/Zřizovatel je v takovém případě oprávněn použít veškerých prostředků, které dává platný právní řád k ochraně práv a oprávněných zájmů Provozovatele/Zřizovatele.

V případě, že budete požadovat spojit logo Provozovatele s autorským dílem (literárním či uměleckým), vyhrazuje si Provozovatel právo vyžádat si od Vás předložení takovéhoto autorského díla ke schválení.

Při užití loga Provozovatele jste povinen/na toto užívat pouze v souladu s manuálem vizuální prezentace, jehož stažení Vám bude Provozovatelem umožněno. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo vyžádat si předložení grafické úpravy každého materiálu, na kterém má být logo Provozovatele uvedeno. V případě porušení tohoto ustanovení je Provozovatel oprávněn zakázat další použití loga Provozovatele a postupovat způsobem popsaným v ustanovení výše.

Po užití loga Provozovatele jste povinen/na a zavazujete se logo Provozovatele odstranit ze záznamového média, na které jste logo Provozovatele uložil/a.

Pokud máte zájem užít logo Provozovatele jménem svého zaměstnavatele či jiné osoby, pro kterou jste činný/ná, vyjadřujete a zavazujete se tím, že jste oprávněn/na přijmout tato licenční ujednaní jménem svého zaměstnavatele či osoby, pro kterou jste činný/ná.

Tato licenční ujednání je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem loga Provozovatele vznikly před změnou či zrušením těchto licenčních ujednání, se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Tato licenční ujednání se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užitím loga Provozovatele budou projednávány místně příslušným soudem v České republice v souladu se zákony České republiky.

Tato licenční ujednání jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Tato licenční ujednání byla zveřejněna dne 13.8.2015.

Tato licenční ujednání jsou zároveň vyhotovena v anglickém a v českém jazyce. V případě rozporu mezi českým a anglickým textem licenčních ujednání se aplikuje český text licenčních ujednání.

Zpět
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.