Podmínky používání

Informace o webu www.pomahameskolam.cz

Podmínky užívání webových stránek www.pomahameskolam.cz („dále jen Podmínky“)

Dříve, než začnete využívat webové stránky www.pomahameskolam.cz (dále jen „webové stránky“), přečtěte si pozorně tyto Podmínky. Tím, že vstoupíte na webové stránky a/nebo je začnete užívat, souhlasíte s níže uvedenými Podmínkami bez ohledu na to, zda jste či nejste registrovaným uživatelem.

Autorská práva

Tyto webové stránky vlastní a provozuje Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. se sídlem Praha  4, Hvězdova 1719/2b, PSČ 140 00, Česká republika, zapsaná dne 16. 12. 2009 do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 702, IČ: 29005469 (dále jen „Provozovatel“). Veškerý materiál na těchto webových stránkách, včetně textu, designu webových stránek, log, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na těchto webových stránkách (dále jen „obsah“) podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Majetková autorská práva k obsahu, jakož i k webovým stránkám je oprávněn vykonávat pouze Provozovatel.

Užívání webových stránek

Každý uživatel webových stránek se při jejich užívání bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito právními předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele.

Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat tyto webové stránky a jejich obsah jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Především je zakázáno obsah webových stránek jakkoli pozměňovat, kopírovat, stahovat či jinak šířit. Jakékoli využití webových stránek včetně obsahu (s výjimkou první věty tohoto ustanovení) podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem. Přístup na webové stránky a jejich užití je bezplatné.

Je výslovně zakázáno:

 • jakýmkoli způsobem zasahovat do technické podstaty webových stránek,
 • jakýmkoli způsobem zasahovat do obsahu webových stránek; pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti či obsahu těchto webových stránek,
 • jakýmkoli způsobem zasahovat do bezpečnosti webových stránek nebo je jinak zneužívat,
 • využívat webové stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
 • zasílat na webové stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele,
 • pokoušet se získat přístup k webovým stránkám, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • šířit na webových stránkách jakékoliv zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, zejména zprávy či materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem jakkoli diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, pohlaví a které propagují protiprávní činnost či násilí.

Ochranné známky a loga

Webové stránky mohou obsahovat loga Provozovatele či loga jiných subjektů, zejména partnerů Provozovatele. K těmto předmětům duševního vlastnictví nemá uživatel webových stránek žádná práva. S těmito předměty duševního vlastnictví nesmí uživatel bez předchozího souhlasu Provozovatele jakkoliv nakládat. Užití loga Provozovatele podléhá vždy schválení Provozovatele. I v případě udělení souhlasu s užitím loga Provozovatele se uživatel zavazuje, že nebude logo jakkoli upravovat, přetvářet či jinak do tohoto zasahovat (viz dokument licenční ujednání).

Omezení odpovědnosti

Informace na těchto webových stránkách jsou určeny pro veřejnost. Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách jsou pouze informativní povahy a jsou určeny pro obecné využití. Některé z informací publikovaných na webových stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

Provozovatel vynakládá maximální úsilí, aby zajistil spolehlivost a přesnost informací na těchto webových stránkách publikovaných, může však dojít k technickým či typografickým chybám. Tyto mohou být po jejich zjištění a podle uvážení Provozovatelem opraveny.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním webových stránek a jejich obsahu. Rozhodne-li se uživatel použít jakoukoli součást obsahu webových stránek, činí tak na svou odpovědnost a nese rizika a následky s tím spojené.

Odkazy na jiné stránky

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím webových stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím webových stránek.

Změna obsahu webových stránek

Provozovatel má právo kdykoliv rozsah nebo obsah webových stránek změnit nebo přestat webové stránky provozovat, a to i bez upozornění.

Využití souborů Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí její další používání.

Webové stránky využívají soubory „Cookie“, aby stránky přizpůsobily potřebám uživatele. Pokud uživatel nechce soubory cookie používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití souboru cookie oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči učinit tomu odpovídající volbu. Zablokuje-li uživatel všechny soubory cookie, nebude moci uživatel užívat některé funkce těchto webových stránek.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel prohlašuje, že tyto webové stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Závěrečná ustanovení

S výjimkou těchto Podmínek a licenčních ujednání vztahujících se k užívání log Provozovatele nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na webových stránkách povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě Internet, nebude-li v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Tyto Podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním webových stránek a jejich obsahu budou projednávány místně příslušným soudem v České republice v souladu se zákony České republiky.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek, se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů. Podmínky užívání webových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 13.8.2015.

Tyto Podmínky jsou zároveň vyhotoveny v anglickém a v českém jazyce. V případě rozporu mezi českým a anglickým textem Podmínek se aplikuje český text Podmínek.

Ochrana dat

Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1719/2b, PSČ 140 00, Česká republika, zapsaná dne 16. 12. 2009 do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 702, IČ: 29005469 (dále jen „Provozovatel“) respektuje soukromí uživatelů Provozovatelem zřízených webových stránek www.pomahameskolam.cz (dále jen „webové stránky“). Provozovatel shromažďuje pouze ty osobu určující údaje (jako např. jméno, adresa či e-mail), které Provozovateli sami uživatelé dobrovolně poskytnou. Provozovatel využije tyto údaje pouze pro účel, pro který byly tyto údaje poskytnuty. Příležitostně mohou být tyto údaje použity ke spojení Provozovatele s uživatelem pro lepší zajištění potřeb uživatelů.

Provozovatel nevylučuje, že přístup do některé části webových stránek či pro získání konkrétního obsahu webových stránek může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele webových stránek ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. V takovém případě se Provozovatel zavazuje nakládat s uživatelem poskytnutými osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, jakož i jinými právními předpisy.

Provozovatel se v souvislosti s případným shromažďováním osobních údajů dle výše uvedeného zavazuje, že bude bezpečně uchovávat poskytnuté osobní údaje a chránit je před neoprávněným zásahem třetích osob, jejich zneužitím, zcizením či zveřejněním. Poskytnuté osobní údaje budou shromážděny na počítačovém serveru v kontrolovaném a chráněném prostředí zajišťovaném moderním hardware a software.

Je-li či bude-li přístup do některé části webových stránek či pro získání konkrétního obsahu webových stránek podmíněn poskytnutím některých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, dojde tím k jejich zpracovávání ze strany Provozovatele. V souladu s příslušnými ustanoveními shora zmíněného zákona Provozovatel podává uživateli webových stránek poskytnuvšímu své osobní údaje Provozovateli tyto informace:  (i) můžete požádat o získání přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným ze strany Provozovatele, (ii) můžete požádat o opravu Vašich osobních údajů a (iii) můžete požádat o ukončení zpracovávání Vašich osobních údajů ze strany Provozovatele. Zažádáte-li o ukončení zpracovávání Vašich osobních údajů ze strany Provozovatele, pak Provozovatel upozorňuje, že po ukončení zpracování Vašich osobních údajů Vám bude odepřen přístup do příslušné části webových stránek, do níž je přístup podmíněn poskytnutím některých osobních údajů a/nebo Vám bude odepřena možnost získat konkrétní obsah či pokračovat v užívání konkrétního obsahu webových stránek, jehož užití je podmíněno poskytnutím některých osobních údajů.

Výše uvedený text je zároveň vyhotoven v anglickém a v českém jazyce. V případě rozporu mezi českým a anglickým textem se aplikuje český text.

Výše uvedený text byl zveřejněn dne 13.8.2015 a od tohoto dne je platný a účinný.

Licenční ujednání

Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1719/2b, PSČ 140 00, Česká republika, zapsaná dne  16. 12. 2009 do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 702, IČ: 29005469 (dále jen „Provozovatel“) nabízí k bezplatnému stažení na webových stránkách Provozovatele www.pomahameskolam.cz (dále jen „webové stránky“) oficiální loga Provozovatele a svého zřizovatele, Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION (dále jen „Zřizovatel“) v barevném a černobílém vyobrazení. Oficiální loga Provozovatele a jeho Zřizovatele jsou pro účely těchto licenčních ujednání společně nazývána jen jako „loga Provozovatele“.

Dříve, než se rozhodnete loga Provozovatele stáhnout z webových stránek, důkladně se, prosím, seznamte s těmito licenčními ujednáními. Tím, že projevíte zájem si loga Provozovatele z webových stránek stáhnout, nejpozději však momentem, kdy si loga Provozovatele stáhnete z webových stránek, souhlasíte s těmito licenčními podmínkami a jste povinen/na je dodržet. Provozovatel Vás může požádat o výslovné potvrzení souhlasu s těmito licenčními podmínkami předtím, než Vám bude umožněno stažení log Provozovatele z webových stránek.

Loga Provozovatele, jakož i veškerý další materiál umístěný na kterékoliv části webových stránek (včetně textu, designu webových stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na těchto webových stránkách) - dále jen „obsah“, podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Majetková autorská práva k logům Provozovatele a obsahu, jakož i k webovým stránkám je oprávněn, vykonávat pouze Provozovatel.

Budete-li mít zájem některá loga Provozovatel stáhnout a užít, je vždy třeba vyžádat si předem písemný souhlas Provozovatele. Nejste oprávněn/a bez písemného svolení Provozovatel jakékoli logo Provozovatele jakýmkoliv způsobem užívat.

Pro získání souhlasu s užitím loga Provozovatele vyplňte elektronický formulář „Žádost“. V žádosti uveďte, k jakému účelu, v jakém rozsahu a po jakou dobu máte zájem logo Provozovatele užívat. S ohledem na účel a časový rozsah užití loga Provozovatele, jež v žádosti uvedete, bude výlučně na uvážení Provozovatele, zda Vaše žádost bude schválena či zamítnuta a Vy budete moci logo Provozovatele užít či nikoli. Pro získání souhlasu s užitím loga Provozovatele jste povinen/na vyplnit v žádosti pouze pravdivé a úplné údaje. Bude-li Vaše žádost schválena, bude Vám umožněno logo Provozovatele stáhnout a užít k účelu uvedenému v žádosti.

Stažením loga Provozovatele se v žádném případě nestáváte jeho vlastníkem. Logo Provozovatele lze využít pouze pro účel Vámi stanovený v žádosti, která byla Provozovatelem schválena. V žádném případě nejste oprávněn/a s logem Provozovatele libovolně nakládat. Uživatel, kterému bylo umožněno logo Provozovatele stáhnout, se zavazuje, že logo Provozovatele užije pouze v souladu s účelem a v rozsahu, k němuž mu bylo Provozovatelem umožněno logo Provozovatele stáhnout a užít, a to pouze jednou.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se ujednává, že nebude-li Provozovatelem výslovně stanoveno jinak, je zejména zakázáno:

 • logo Provozovatele předávat, prodávat či jakkoli jinak poskytnout do užívání jiné osobě či tato jiné osobě jakkoli zpřístupnit,
 • vytvářet kopie log Provozovatel,
 • užívat logo Provozovatele k jinému účelu, než ke kterému Provozovatel poskytl oprávnění,
 • užívat logo Provozovatele v jiném rozsahu, než ke kterému Provozovatel poskytl oprávnění,
 • logo Provozovatele rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do loga Provozovatele zasahovat,
 • logo Provozovatele zařazovat do materiálů či spojovat s díly a/nebo materiály porušujícími právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům či záměrům Provozovatele, s klamavými či nepravdivými zprávami či materiály, materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů Zřizovatele Provozovatele či jiných třetích osob, s materiály, které jsou proti lidské důstojnosti a/nebo které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, rasy, pohlaví a/nebo které propagují násilí či jakékoliv jiné protiprávní jednání.

V případě porušení některého z bodů uvedených výše berete na vědomí, že takové užití loga Provozovatele může být považováno za poškozující práva a oprávněné zájmy Provozovatele/Zřizovatele a Provozovatel/Zřizovatel je v takovém případě oprávněn použít veškerých prostředků, které dává platný právní řád k ochraně práv a oprávněných zájmů Provozovatele/Zřizovatele.

V případě, že budete požadovat spojit logo Provozovatele s autorským dílem (literárním či uměleckým), vyhrazuje si Provozovatel právo vyžádat si od Vás předložení takovéhoto autorského díla ke schválení.

Při užití loga Provozovatele jste povinen/na toto užívat pouze v souladu s manuálem vizuální prezentace, jehož stažení Vám bude Provozovatelem umožněno. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo vyžádat si předložení grafické úpravy každého materiálu, na kterém má být logo Provozovatele uvedeno. V případě porušení tohoto ustanovení je Provozovatel oprávněn zakázat další použití loga Provozovatele a postupovat způsobem popsaným v ustanovení výše.

Po užití loga Provozovatele jste povinen/na a zavazujete se logo Provozovatele odstranit ze záznamového média, na které jste logo Provozovatele uložil/a.

Pokud máte zájem užít logo Provozovatele jménem svého zaměstnavatele či jiné osoby, pro kterou jste činný/ná, vyjadřujete a zavazujete se tím, že jste oprávněn/na přijmout tato licenční ujednaní jménem svého zaměstnavatele či osoby, pro kterou jste činný/ná.

Tato licenční ujednání je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem loga Provozovatele vznikly před změnou či zrušením těchto licenčních ujednání, se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Tato licenční ujednání se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užitím loga Provozovatele budou projednávány místně příslušným soudem v České republice v souladu se zákony České republiky.

Tato licenční ujednání jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Tato licenční ujednání byla zveřejněna dne 13.8.2015.

Tato licenční ujednání jsou zároveň vyhotovena v anglickém a v českém jazyce. V případě rozporu mezi českým a anglickým textem licenčních ujednání se aplikuje český text licenčních ujednání.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.