Obsah souhlasu se zpracováním mých osobních...

Obsah souhlasu se zpracováním mých osobních údajů

1. Správcem osobních údajů, kterému dávám souhlas se zpracováním mých osobních údajů, je: Pomáháme školám k úspěchu o.p.s, IČ: 29005469, se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen jako „Správce“), která je ve vztahu k mým osobním údajům tzv. „správcem osobních údajů“.

Kontaktní údaje Správce: Pomáháme školám k úspěchu, tel.: 224 174 755, adresa: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha e-mail: info@pomahameskolam.cz, www.pomahameskolam.cz.

Správce je vydavatelem časopisu Kritická gramotnost.

Povinnosti Správce v oblasti ochrany osobních údajů vyplývají:

 1. ze zákona č. 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění, a následně ze zákona, který zákon č. 101/2000 nahradí v budoucnu, a
 2. s účinností od 25. května 2018 pak z Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.

 

2. Specifikace mých osobních údajů, k jejichž zpracování uděluji svůj souhlas:

 1. údaje uvedené v elektronickém formuláři žádosti o zasílání časopisu Kritická gramotnost, které se ke mně vztahují, tj.:
  1. jméno a příjmení,
  2. e-mailová adresa,
 2. další případné údaje, které vyplynou z mé komunikace se Správcem resp. osobami pověřenými Správcem ke kontaktu s veřejností,

- dále jen jako „Mé osobní údaje“. 

Pod pojmem „žádost“ se rozumí mnou vyplněný elektronický formulář žádosti o zasílání časopisu Kritická gramotnost v jeho elektronické podobě.

Pod pojmem „žadatel“ se rozumí osoba, pro jejíž potřebu se žádá o zasílání časopisu Kritická gramotnost v jeho elektronické podobě.

 

3. Doba, na kterou uděluji souhlas se zpracováním Mých osobních údajů:

Doba neurčitá, - dokud svůj souhlas neodvolám

– dále jen jako „Odsouhlasená doba“.

 

4. Účely zpracování Mých osobních údajů, ke kterým uděluji svůj souhlas:

 • vyhodnocení žádosti Správcem,
 • přijetí rozhodnutí Správcem, zda žadateli bude zasílán časopis Kritická gramotnost v jeho elektronické podobě,
 • případná komunikace se žadatelem v souvislosti se zasíláním časopisu Kritická gramotnost v jeho elektronické podobě či v souvislosti s postupem po odhlášení se z odběru časopisu,
 • evidence žadatelů o zasílání časopisu Kritická gramotnost v jeho elektronické podobě.

  Zpracování probíhá výlučně v elektronické podobě.

 

Informace k dalším podmínkám zpracování Mých osobních údajů:

5. Právní důvod zpracování Mých osobních údajů a právo odvolat souhlas:
 

Jsem obeznámen/a s tím, že právním důvodem pro zpracování Mých osobních údajů Správcem, je můj souhlas.

Jsem obeznámen/a s tím, že poskytnutí Mých osobních údajů Správci a udělení tohoto souhlasu se zpracováním Mých osobních údajů není mou povinností, tj. že je zcela na dobrovolné bázi a záleží jen na mém uvážení. Je mi známo, že souhlas se zpracováním Mých osobních údajů mohu kdykoli odvolat.

Pokud odvolám svůj souhlas se zpracováním Mých osobních údajů, které jsou potřebné pro splnění účelu podle bodu 4 výše (ať již částečně či úplně), pak mi časopis Kritická gramotnost nebude moci být zasílán.

Shora uvedené však neplatí pro ty z Mých osobních údajů, které je Správce oprávněn zpracovávat i bez mého souhlasu – a to jsou údaje nezbytné pro plnění zákonem stanovených povinností Správce, a pro účely oprávněných zájmů Správce, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků – v takovýchto případech je Správce oprávněn si příslušné údaje ponechat a adekvátně s nimi nakládat též v případě odvolání mého souhlasu.

 

6. Příjemci:

Správce může předat Ogilvy One, a.s. tyto z Mých osobních údajů: jméno a příjmení, emailová adresa z důvodu administrace webových stránek.

 


Cookies

Podobně jako většina webových stránek, i tyto Webové stránky ukládají na zařízení uživatelů vstupujících na Webové stránky soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si Webové stránky pamatují úkony a nastavení, které na nich uživatelé provedli, takže uživatelé tyto údaje nemusí zadávat opakovaně.


Jaké cookies používají Webové stránky?

Jsou to cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a další cookies pro zachování preferencí uživatelů při prohlížení těchto Webových stránek (např. zvolený jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje poté uživatelé nemusí zadávat znovu.

Dále tyto Webové stránky používají cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti - více informací lze získat na www.google.com/analytics). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a společnost PŠÚ nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.


Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto Webových stránek uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies. Použití cookies může uživatel omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče jsou dostupné na uvedených adresách:

Zpět na hlavní stránku