Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Chcete vědět, jak získat stipendium a jaký typ podpory můžete získat? Nejste si jisti, zda je škola vhodná i pro handicapované? Zajímá vás, od kolika let lze gymnázium Open Gate studovat a kdy může student nastoupit na kolej? Čtěte nejčastější otázky a odpovědi. Pokud ani potom nebudete mít jasno, zeptejte se přímo těch nejpovolanějších. Pošlete mail s dotazem na e-mailovou adresu halfarova@kellnerfoundation.cz.

Pro koho je určené sociální stipendium?
Zhruba polovina studentů Open Gate studuje školu s podporou Nadace The Kellner Family Foundation. Nadace poskytuje finanční příspěvky na studium dětem z dětských domovů, pěstounských či neúplných rodin nebo i dětem z úplných rodin s nízkými příjmy. O sociální stipendium žádají správní radu nadace studenti současně s podáním přihlášky ke studiu na gymnáziu. Stipendium nadace poskytuje studentům přijatým ke studiu do primy a rovněž těm, kteří přestupují na Open Gate z jiného gymnázia ve vyšším ročníku.
Formuláře ke stažení zde

Jaká jsou kritéria pro získání sociálního stipendia?
Kromě sociálních faktorů a majetkových poměrů je pro udělení sociálního stipendia rozhodující rovněž výše příjmů, kterých společně dosahuje rodina nebo osoby žijící v jedné domácnosti. Základním vodítkem je srovnání příjmu s výší životního minima, přičemž sociální stipendium obvykle poskytujeme při výši příjmu do trojnásobku životního minima, výjimečně do jeho pětinásobku.
Zohledňujeme také celkovou životní úroveň rodiny a dostupnost studia pro konkrétního žadatele. Rozsah, výši a strukturu závazků a výdajů rodiny nezohledňujeme. Skutečnost, že rodina nedisponuje dostatečnými prostředky na úhradu školného na gymnáziu Open Gate, není sama o sobě důvodem pro přiznání sociálního stipendia. O udělení sociálního stipendia rozhoduje správní rada nadace.

Jak zjistím výši životního minima?
Interaktivní kalkulačku naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky zde.

Počítá se příjem manžela/manželky, když jsme rozvedeni nebo žijeme odděleně?
Pokud jste rozvedeni, příjem manžela nebo manželky se nepočítá. Započítává se výživné, které dostáváte na dítě. Započítává se ale příjem další osoby žijící ve společné domácnosti (např. přítele/přítelkyně, babičky apod.).  

Jak se provádí výpočet v případě střídavé péče?
Pokud je výchova dítěte svěřena do střídavé péče rodičů, pak se započítává příjem obou rodičů, protože dítě žije střídavě s každým z nich.

Z jakých sociálních poměrů pochází studenti podporovaní nadací nejčastěji?
Často se jedná o dítě vyrůstající v náhradní rodinné péči, děti z dětských domovů, Klokánků, děti z pěstounských rodin; nebo také z rodiny s podprůměrnými příjmy, rodiny zasažené vážnou nemocí, která ztěžuje přístup rodičů na trh práce, děti trpící ztrátou rodiče apod.

Je stanoven termín pro zaslání žádosti o stipendium?
Žádost o nadační příspěvek je nutné poslat doporučeně na adresu Nadace The Kellner Family Foundation do 15. března každého roku. Znamená to, že zákonní zástupci budoucího studenta Open Gate posílají žádost o stipendium ve stejném čase jako přihlášku k přijímacím zkouškám na gymnázium Open Gate.

Kdy se budoucí student dozví, jestli sociální stipendium získal?
Rozhodnutí o přidělení stipendia, nebo naopak o zamítnutí žádosti obdrží zákonní zástupci žadatele současně s rozhodnutím o jeho přijetí nebo nepřijetí ke studiu na gymnáziu.

Mohou sociální stipendium získat i studenti, kteří do školy dojíždějí?
Stipendium Nadace The Kellner Family Foundation je určené pro studenty Open Gate, kteří bydlí na školní koleji.

Pokud student získá stipendium v plné výši školného, zbývá ještě něco dalšího, co bude muset hradit?
Měsíční školné ve výši 47 000 Kč zahrnuje veškeré výdaje spojené se studiem na Open Gate, to znamená včetně učebnic a učebních pomůcek, ubytování, stravování, školních uniforem, aktivit pro volný čas, zdravotní a psychologické péče, praní prádla, využití knihovny a přístupu na internet, školního krytého bazénu, tělocvičny a venkovních i krytých sportovišť, lyžařského výcviku, výměnných pobytů a výletů v tuzemsku i zahraničí. Student, který získá sociální stipendium v plné výši, nemusí hradit žádné další náklady.

Co může být důvodem k odebrání stipendia?
Sociální stipendium Nadace The Kellner Family Foundation je poskytováno vždy na jeden školní rok. Správní rada nadace i vedení Open Gate každoročně posuzuje žádosti o opětovné poskytnutí sociálního stipendia. Při splnění podmínek student podporu na následující školní rok automaticky obdrží. Důvodem k odebrání finanční podpory mohou být závažná porušení řádu školy nebo podmínek pro přidělení stipendia.
Řád školy k nahlédnutí zde.

Může student jiného gymnázia přestoupit na Open Gate i v průběhu školního roku a získat stipendium?
V případě, že se uvolní místo ve stávající třídě, umožňuje škola přestup studentům jiných gymnázií i během školního roku. Student skládá rozdílové zkoušky, škola posuzuje jeho předpoklady pro studium. Pro získání sociálního stipendia pak platí stejné podmínky jako při běžném přijetí.

Může student žádat i o akademické (prospěchové) stipendium?
Studenti gymnázia Open Gate mohou požádat i o akademické stipendium. Více informací k akademickému stipendiu najdete na webu školy.

Organizuje Open Gate přípravné kurzy na přijímací řízení pro zájemce o studium na gymnáziu?
Open Gate neorganizuje přípravné kurzy na přijímací řízení. Kdykoliv během školního roku si ale zájemci mohou domluvit přijímací zkoušky nanečisto.

Je škola vhodná i pro handicapované studenty?
Ano, celý areál Open Gate je bezbariérový, přizpůsobený i pro handicapované studenty. Jídelna v individuálních případech zajistí jídlo podle požadavků daných zdravotním stavem studenta. V případě získání sociálního stipendia je tato strava hrazená v rámci podpory.

Nosí studenti jednotnou uniformu?
Pro studenty je připravena uniforma, kterou mají povinnost nosit při vyučování a reprezentaci školy. Stipendium výdaje na uniformu zahrnuje.

Jak funguje školní kolej?
Ubytování na kolejích je určeno pro studenty osmiletého gymnázia od prvního do posledního ročníku. Bydlí v moderně vybavených pokojích, mají obvykle jednoho spolubydlícího. Starší studenti můžou bydlet i v pokojích jednolůžkových, což se hodí, třeba když finišují s přípravou maturity. Stejné podmínky mají studenti podporovaní stipendiem nadace i ti, kteří si náklady na studium hradí sami. Na kolejích mohou studenty navštěvovat rodinní příslušníci či zákonný zástupce po předchozí domluvě. 

Může získat stipendium i žák na základní škole Open Gate?
Stipendium Nadace The Kellner Family Foundation je určené výhradně studentům osmiletého gymnázia. Školu Open Gate s podporou nadace je možné studovat tedy od primy osmiletého gymnázia výše. Vzhledem ke koncepci nevyhlašujeme na základní škole ani sociální, ani akademické stipendium.

Zpět na hlavní stránku