Otázky a odpovědi

Chcete vědět, jak získat stipendium a jaký typ podpory můžete získat? Nejste si jisti, zda je škola vhodná i pro handicapované? Zajímá vás, od kolika let lze gymnázium Open Gate studovat a kdy může student nastoupit na kolej? Čtěte nejčastější otázky a odpovědi. Pokud ani potom nebudete mít jasno, zeptejte se přímo těch nejpovolanějších. Pošlete mail s dotazem na e-mailovou adresu stetkova@kellnerfoundation.cz.

Pro koho je určené sociální stipendium?
Zhruba třetina studentů Open Gate studuje školu s podporou Nadace The Kellner Family Foundation. Nadace poskytuje finanční příspěvky na studium dětem z dětských domovů, pěstounských či neúplných rodin nebo i dětem z úplných rodin s nízkými příjmy. O sociální stipendium žádají správní radu nadace studenti současně s podáním přihlášky ke studiu na gymnáziu. Stipendium nadace poskytuje studentům přijatým ke studiu do primy a rovněž těm, kteří přestupují na Open Gate z jiného gymnázia ve vyšším ročníku.
Formuláře ke stažení zde

Jaká jsou kritéria pro získání sociálního stipendia?
Zohledňujeme celkovou životní úroveň rodiny a dostupnost studia pro konkrétního žadatele. Rozsah, výši a strukturu závazků a výdajů rodiny nezohledňujeme. Skutečnost, že rodina nedisponuje dostatečnými prostředky na úhradu školného na gymnáziu Open Gate, není sama o sobě důvodem pro přiznání sociálního stipendia. O udělení sociálního stipendia rozhoduje správní rada nadace.

Z jakých sociálních poměrů pochází studenti podporovaní nadací nejčastěji?
Často se jedná o dítě vyrůstající v náhradní rodinné péči, děti z dětských domovů, Klokánků, děti z pěstounských rodin, rodiny zasažené vážnou nemocí, která ztěžuje přístup rodičů na trh práce, děti trpící ztrátou rodiče apod.

Je stanoven termín pro zaslání žádosti o stipendium?
Žádost o nadační příspěvek je nutné poslat doporučeně na adresu Nadace The Kellner Family Foundation do 1. března každého roku. Znamená to, že zákonní zástupci budoucího studenta Open Gate posílají žádost o stipendium ve stejném čase jako přihlášku k přijímacím zkouškám na gymnázium Open Gate.
Nadace také nabízí možnost podat kompletní žádost do 15. ledna, kterou pak posoudí do 25. února daného roku.

Kdy se budoucí student dozví, jestli sociální stipendium získal?
Rozhodnutí o přidělení stipendia, nebo naopak o zamítnutí žádosti obdrží zákonní zástupci žadatele současně s rozhodnutím o jeho přijetí nebo nepřijetí ke studiu na gymnáziu.
Nadace také nabízí možnost podat kompletní žádost do 15. ledna, kterou pak posoudí do 25. února daného roku.

Mohou sociální stipendium získat i studenti, kteří do školy dojíždějí?
Stipendium Nadace The Kellner Family Foundation je určené pro studenty Open Gate, kteří bydlí na školní koleji.

Co všechno zahrnuje školné pro studenty bydlící na koleji?
Plné školné pro studenty bydlící na koleji zahrnuje veškeré výdaje spojené se studiem na Open Gate, to znamená včetně učebnic a učebních pomůcek, ubytování, stravování, školních uniforem, aktivit pro volný čas, zdravotní a psychologické péče, praní prádla, využití knihovny a přístupu na internet, školního krytého bazénu, tělocvičny a venkovních i krytých sportovišť, lyžařského výcviku, výměnných pobytů a výletů v tuzemsku i zahraničí. Student, který získá sociální stipendium v plné výši, nemusí hradit žádné další náklady.

Co může být důvodem k odebrání stipendia?
Sociální stipendium Nadace The Kellner Family Foundation je poskytováno vždy na jeden školní rok. Správní rada nadace i vedení Open Gate každoročně posuzuje žádosti o opětovné poskytnutí sociálního stipendia. Při splnění podmínek student podporu na následující školní rok automaticky obdrží. Důvodem k odebrání finanční podpory mohou být závažná porušení řádu školy nebo podmínek pro přidělení stipendia.
Řád školy k nahlédnutí zde.

Může student jiného gymnázia přestoupit na Open Gate i v průběhu školního roku a získat stipendium?
V případě, že se uvolní místo ve stávající třídě, umožňuje škola přestup studentům jiných gymnázií i během školního roku. Student skládá rozdílové zkoušky, škola posuzuje jeho předpoklady pro studium. Pro získání sociálního stipendia pak platí stejné podmínky jako při běžném přijetí.

Může student žádat i o akademické (prospěchové) stipendium?
Studenti gymnázia Open Gate mohou požádat i o akademické stipendium. Více informací k akademickému stipendiu najdete na webu školy.

Organizuje Open Gate přípravné kurzy na přijímací řízení pro zájemce o studium na gymnáziu?
Open Gate neorganizuje přípravné kurzy na přijímací řízení. 

Je škola vhodná i pro handicapované studenty?
Ano, celý areál Open Gate je bezbariérový, přizpůsobený i pro handicapované studenty. Jídelna v individuálních případech zajistí jídlo podle požadavků daných zdravotním stavem studenta. 

Nosí studenti jednotnou uniformu?
Pro studenty je připravena uniforma, kterou mají povinnost nosit při vyučování a reprezentaci školy. Stipendium výdaje na uniformu zahrnuje.

Jak funguje školní kolej?
Ubytování na kolejích je určeno pro studenty osmiletého gymnázia od prvního do posledního ročníku. Bydlí v moderně vybavených pokojích, mají obvykle jednoho spolubydlícího. Starší studenti můžou bydlet i v pokojích jednolůžkových, což se hodí, třeba když finišují s přípravou maturity. Stejné podmínky mají studenti podporovaní stipendiem nadace i ti, kteří si náklady na studium hradí sami. Na kolejích mohou studenty navštěvovat rodinní příslušníci či zákonný zástupce po předchozí domluvě. 

Může získat stipendium i žák na základní škole Open Gate?
Stipendium Nadace The Kellner Family Foundation je určené výhradně studentům osmiletého gymnázia. Školu Open Gate s podporou nadace je možné studovat tedy od primy osmiletého gymnázia výše. Vzhledem ke koncepci školy nevyhlašujeme na základní škole ani sociální, ani akademické stipendium.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.