Informace o webu

Podmínky užívání webových stránek www.kellnerfoundation.cz („dále jen Podmínky“)

Dříve než začnete využívat webové stránky, přečtěte si pozorně tyto Podmínky. Tím, že vstoupíte na tyto webové stránky www.kellnerfoundation.cz (dále jen „webové stránky“) a/nebo je začnete využívat, souhlasíte s níže uvedenými Podmínkami bez ohledu na to, zda jste či nejste registrovaným uživatelem.

Autorská práva

Tyto webové stránky vlastní a provozuje Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, se sídlem Praha 6 - Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 16041, Česká republika, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 746, IČ: 28902254 (dále jen „Nadace“). Veškerý materiál na těchto webových stránkách, včetně textu, designu webových stránek, log, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na těchto webových stránkách (dále jen „obsah“) podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Majetková autorská práva k obsahu, jakož i k webovým stránkám je oprávněna vykonávat pouze Nadace.

Užívání webových stránek

Každý uživatel webových stránek se při jejich užívání bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito právními předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno Nadace ani ostatní uživatele.

Bez předchozího písemného souhlasu Nadace není dovoleno užívat tyto webové stránky a jejich obsah jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Především je zakázáno obsah webových stránek jakkoli pozměňovat, kopírovat, stahovat či jinak šířit. Jakékoli využití webových stránek včetně obsahu (s výjimkou první věty tohoto ustanovení) podléhá předchozímu schválení ze strany Nadace v souladu s Autorským zákonem. Přístup na webové stránky a jejich užití je bezplatné.

Je výslovně zakázáno:

 • jakýmkoli způsobem zasahovat do technické podstaty webových stránek,
 • jakýmkoli způsobem zasahovat do obsahu webových stránek; pouze Nadace má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti či obsahu těchto webových stránek,
 • jakýmkoli způsobem zasahovat do bezpečnosti webových stránek nebo je jinak zneužívat,
 • využívat webové stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
 • zasílat na webové stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele,
 • pokoušet se získat přístup k webovým stránkám, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • šířit na webových stránkách jakékoliv zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, zejména zprávy či materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem jakkoli diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, pohlaví a které propagují protiprávní činnost či násilí.
   

Ochranné známky a loga

Webové stránky mohou obsahovat loga Nadace či loga jiných subjektů, zejména partnerů Nadace. K těmto předmětům duševního vlastnictví nemá uživatel webových stránek žádná práva. S těmito předměty duševního vlastnictví nesmí uživatel bez předchozího souhlasu Nadace jakkoliv nakládat. Užití loga Nadace podléhá vždy schválení Nadace. I v případě udělení souhlasu s užitím loga Nadace se uživatel zavazuje, že nebude logo jakkoli upravovat, přetvářet či jinak do tohoto zasahovat (viz licenční ujednání níže).

Omezení odpovědnosti

Informace na těchto stránkách jsou určené pro veřejnost. Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách jsou pouze informativní povahy a jsou určeny pro obecné využití. Některé z informací publikovaných na webových stránkách přebírá Nadace z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Nadace v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

Nadace vynakládá maximální úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací na těchto webových stránkách publikovaných, může však dojít k technickým či typografickým chybám. Tyto mohou být po jejich zjištění a podle uvážení Nadace opraveny.

Nadace nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním webových stránek.

Odkazy na jiné stránky

Nadace nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím webových stránek. Nadace dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím webových stránek.

Změna obsahu webových stránek

Nadace má právo kdykoliv rozsah nebo obsah webových stránek změnit nebo přestat webové stránky provozovat, a to i bez upozornění.

Využití souborů Cookie

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí její další používání.

Webové stránky využívají soubory „Cookie“, aby stránky přizpůsobily potřebám uživatele. Pokud uživatel nechce soubory cookie používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití souboru cookie oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li uživatel všechny soubory cookie, nebude moci uživatel užívat některé funkce těchto webových stránek.

Prohlášení o přístupnosti

Nadace prohlašuje, že tyto webové stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Závěrečná ustanovení

S výjimkou těchto Podmínek a licenčních ujednání vztahujících se k užívání log Nadace a fotografií k užití třetí osobou přímo určených nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na webových stránkách povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Nadací a uživatelem sítě Internet, nebude-li v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Tyto Podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním webových stránek a jejich obsahu budou projednávány místně příslušným soudem v České republice v souladu se zákony České republiky.

Tyto Podmínky je oprávněna měnit či doplňovat pouze Nadace. Právní vztahy, které mezi Nadací a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek, se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů. Podmínky užívání webových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 13. 08. 2015.

Tyto Podmínky jsou zároveň vyhotoveny v anglickém a v českém jazyce. V případě rozporu mezi českým a anglickým textem Podmínek se aplikuje český text Podmínek.

Ochrana dat

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, se sídlem Praha 6 - Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 16041, Česká republika, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 746, IČ: 28902254 (dále jen „Nadace“), respektuje soukromí uživatelů webových stránek www.kellnerfoundation.cz (dále jen „webové stránky“). Nadace shromažďuje pouze ty osobně určitelné údaje (jako např. jméno, adresa či e-mail), které Nadaci sami uživatelé dobrovolně poskytnou. Nadace využije tyto údaje pouze pro účel, pro který byly tyto údaje poskytnuty. Příležitostně mohou být tyto údaje použity ke spojení Nadace s uživatelem pro lepší zajištění potřeb uživatelů.

Nadace však nevylučuje, že přístup do některé části webových stránek či pro získání konkrétního obsahu webových stránek může být tento podmíněn poskytnutím některých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a případně i jiných zákonů. V takovém případě se Nadace zavazuje nakládat s uživatelem poskytnutými osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, jakož i jinými právními předpisy.

Nadace se v souvislosti s případným shromažďováním osobních údajů dle výše uvedeného zavazuje, že bude uchovávat poskytnuté osobní údaje bezpečně a chránit je před neoprávněným zásahem třetích osob, jejich zneužitím, zcizením či zveřejněním. Poskytnuté osobní údaje budou shromážděny na počítačovém serveru v kontrolovaném a chráněném prostředí zajišťovaném moderním hardware a software.

Nadace si tímto dovoluje upozornit na to, že v případě, kdy přístup do některé části webových stránek či pro získání konkrétního obsahu webových stránek bude podmíněn poskytnutím některých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a případně i jiných zákonů, dojde tím k jejich zpracovávání ze strany Nadace. V tomto smyslu si dovoluje Nadace upozornit na to, že v souladu se shora uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů můžete kdykoliv požádat o získání přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným ze strany Nadace a požádat o jejich opravu a též kdykoliv požádat o ukončení zpracovávání Vašich osobních údajů ze strany Nadace. V souvislosti s Vaším požadavkem na ukončení zpracovávání Vašich osobních údajů ze strany Nadace si Vás Nadace dále dovoluje upozornit na to, že po ukončení zpracování Vašich osobních údajů, Vám bude odepřen přístup do příslušné části webových stránek či odepřena možnost získat konkrétní obsah webových stránek.

Nadace Vám rovněž na Vaši písemnou žádost poskytne informace o Vašich právech a další relevantní informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s přístupem a užíváním webových stránek.

Výše uvedený text je zároveň vyhotoven v anglickém a v českém jazyce. V případě rozporu mezi českým a anglickým textem se aplikuje český text.

Licenční ujednání

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, se sídlem Praha 6 - Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, Česká republika, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 746, IČ: 28902254 (dále jen „Nadace“), nabízí ke stažení (zdarma) na webových stránkách Nadace www.kellnerfoundation.cz (dále jen „webové stránky“) oficiální a projektová loga Nadace v barevném a černobílém vyobrazení. Oficiální a projektová loga Nadace jsou pro účely těchto licenčních ujednání společně nazývána jen jako „logo Nadace“. Nadace též nabízí uživatelům ke stažení (zdarma) fotografie, které jsou Nadací určeny ke stažení na webových stránkách. Fotografie určené Nadací ke stažení jsou pro účely těchto licenčních ujednání společně označovány jako „Fotografie“.

Logo Nadace a Fotografie, jakož i veškerý další materiál umístěný na kterékoliv části webových stránek (včetně textu, designu webových stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na těchto webových stránkách) - dále jen „obsah“, podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Majetková autorská práva k logu Nadace, Fotografiím a obsahu, jakož i k webovým stránkám je oprávněna vykonávat pouze Nadace.

Budete-li mít zájem některá loga Nadace a/nebo některé Fotografie stáhnout a užít, je vždy třeba vyžádat si předem písemný souhlas Nadace. Výslovně se stanoví a vyslovením souhlasu s těmito licenčními ujednáními berete na vědomí, že nejste oprávněn/a bez písemného svolení Nadace jakékoli logo Nadace či Fotografii jakýmkoliv způsobem užívat.

Pro získání souhlasu s užitím loga Nadace či Fotografie vyplňte elektronický formulář „Žádost“. V žádosti uveďte, k jakému účelu, v jakém rozsahu a po jakou dobu máte zájem logo Nadace či Fotografii užívat. S ohledem na účel a časový rozsah užití loga Nadace či Fotografie, jež v žádosti uvedete, bude výlučně na uvážení Nadace, zda Vaše žádost bude schválena či zamítnuta a Vy budete moci logo Nadace či Fotografii užít. Pro získání souhlasu s užitím loga Nadace či Fotografie jste povinen/na vyplnit v žádosti pouze pravdivé a úplné údaje. Bude-li Vaše žádost schválena, bude Vám umožněno logo Nadace a/nebo Fotografii stáhnout a užít k účelu uvedenému v žádosti.

Stažením loga Nadace či Fotografie se v žádném případě nestáváte jejich vlastníkem. Logo Nadace a Fotografii lze využít pouze pro účel a v rozsahu Vámi stanoveném v žádosti, která byla Nadací schválena. V žádném případě nejste oprávněn/a s logem Nadace či Fotografií libovolně nakládat. Uživatel, kterému bylo umožněno logo Nadace či Fotografii stáhnout, se zavazuje, že logo Nadace či Fotografii užije pouze v souladu s účelem a v rozsahu, k němuž bylo umožněno logo Nadace či Fotografii stáhnout a užít, a to pouze jednou.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se ujednává, že nebude-li Nadací výslovně stanoveno jinak, je zejména zakázáno:

 • logo Nadace a/nebo Fotografii předávat, prodávat či jakkoli jinak poskytnout do užívání jiné osobě či takto jiné osobě jakkoli zpřístupnit,
 • vytvářet kopie loga Nadace a/nebo kopie Fotografie,
 • užívat logo Nadace a/nebo Fotografii k jinému účelu, než ke kterému Nadace poskytla oprávnění,
 • užívat logo Nadace a/nebo Fotografii v jiném rozsahu než v rozsahu, k němuž Nadace poskytla oprávnění,
 • logo Nadace a/nebo Fotografii rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do loga Nadace a/nebo Fotografie zasahovat,
 • logo Nadace a/nebo Fotografii zařazovat do materiálů či spojovat s díly a/nebo materiály porušujícími právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům či záměrům Nadace, s klamavými či nepravdivými zprávami či materiály, materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů zřizovatele Nadace či jiných třetích osob, s materiály, které jsou proti lidské důstojnosti a/nebo které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, rasy, pohlaví a/nebo které propagují násilí či jakékoliv jiné protiprávní jednání.

V případě porušení některého z bodů uvedených výše berete na vědomí, že:

 • takové užití loga Nadace může být považováno za poškozující práva a oprávněné zájmy Nadace a Nadace je v takovém případě oprávněna použít veškerých prostředků, které jí dává platný právní řád k ochraně práv a oprávněných zájmů Nadace,
 • takové užití Fotografie může být považováno za poškozující práva a oprávněné zájmy Nadace a dále pak může být považováno za neoprávněný zásah do osobnostních práv fyzické osoby vyobrazené na Fotografii, jak je upravuje § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Každá na Fotografii vyobrazená fyzická osoba je v takovém případě oprávněna použít veškerých prostředků, které jí dává platný právní řád k ochraně před neoprávněnými zásahy do osobnostních práv takové fyzické osoby, a to včetně prostředků trestního práva.

V případě, že budete požadovat spojit logo Nadace a/nebo Fotografii s autorským dílem (literárním či uměleckým), vyhrazuje si Nadace právo vyžádat si od Vás předložení takovéhoto autorského díla ke schválení.

Při užití loga Nadace jste povinen/na toto užívat pouze v souladu s manuálem vizuální prezentace, jehož stažení Vám bude Nadací umožněno. Nadace si zároveň vyhrazuje právo vyžádat si předložení grafické úpravy každého materiálu, na kterém má být logo Nadace uvedeno. V případě porušení tohoto ustanovení je Nadace oprávněna postupovat způsobem popsaným výše.

Po užití loga Nadace a/nebo Fotografie jste povinen/na a zavazujete se logo Nadace a/nebo každou Fotografii odstranit ze záznamového média, na které jste logo Nadace a/nebo Fotografii uložil/a.

Pokud máte zájem užít logo Nadace a/nebo Fotografii jménem svého zaměstnavatele, vyjadřujete a zavazujete se tím, že jste oprávněn/na přijmout tato licenční ujednaní jménem svého zaměstnavatele.

Tato licenční ujednání je oprávněna měnit či doplňovat pouze Nadace. Právní vztahy, které mezi Nadací a uživatelem loga Nadace a/nebo Fotografie vznikly před změnou či zrušením těchto licenčních ujednání, se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Tato licenční ujednání se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užitím loga Nadace a/nebo Fotografie budou projednávány místně příslušným soudem v České republice v souladu se zákony České republiky.

Tato licenční ujednání jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Tato licenční ujednání byla zveřejněna dne 13. 08. 2015.

Tato licenční ujednání jsou zároveň vyhotovena v anglickém a v českém jazyce. V případě rozporu mezi českým a anglickým textem licenčních ujednání se aplikuje český text licenčních ujednání.

Zpět na hlavní stránku