Učící se učitelé

7. února 2019 Jiřina Majerová pro Hospodářské noviny shrnula, jak v Pomáháme školám k úspěchu přistupujeme k učitelům a podporujeme je na jejich cestě k "adaptivním profesionálům". Tedy v tom, aby se stali takovými učiteli, kteří neustále vyhodnocují dopad své výuky na učení žáků a zamýšlí se nad jejich vzdělávacími potřebami.

 


Z výzkumů v oblasti vzdělávání, pedagogiky a psychologie vyplývá, že ze všech faktorů má na vzdělávací úspěch žáků největší vliv efektivita práce učitele. V projektu Pomáháme školám k úspěchu je cílem mít učitele jako adaptivního profesionála, který vyhodnocuje dopad své výuky na učení žáků a zamýšlí se nad jejich skutečnými vzdělávacími potřebami. Stanovuje pro žáky srozumitelné cíle učení, které jsou smysluplné a rozvojové. Učivo vzdělávacích oborů se stává nástrojem pro rozvíjení dovedností, kritického myšlení, spolupráce, komunikace. Učitel výsledky práce žáků vyhodnocuje a získává tím důkazy o učení vzhledem ke stanoveným cílům.

Má je z různých zdrojů: z pozorování žáků při učení a naslouchání diskusím se spolužáky, z analýzy výsledků učení, z testů či ze žákova sebehodnocení a z jeho hodnocení procesu učení. Tyto doklady mu slouží k tomu, aby pojmenoval, co se on sám jako profesionál potřebuje naučit, aby byl žákům prospěšnější a oni mohli lépe či rychleji postupovat k cílům svého učení.

Učení učitelů je nejefektivnější, když mohou využívat rozmanitých forem kolegiálního učení uvnitř školy. Pomáhá, když se to děje v otevřené kultuře, která vychází ze sdílených hodnot (autonomie, participace na společném rozhodování, sounáležitost, bezpečí a jistota při zkoušení nových věcí).

Úkolem pedagogického vedení školy je, aby tuto kulturu rozvíjelo a aby skrze ni vytvářelo prostor pro spolupráci učitelů. Ti se učí od sebe navzájem při společném plánování výuky, párové výuce, při sdílení zkušeností a řešení problémů. Učitelům také pomáhá, když svou praxi mohou reflektovat s podporou tzv. kritického přítele, externího odborníka, kterým je v projektu Pomáháme školám k úspěchu pedagogický konzultant. Učitelé, kteří dokážou být učiteli všech svých žáků, se neustále učí, a v důsledku toho se zlepšují i vzdělávací výsledky žáků.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.