Formulář pro nové žadatele

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
se sídlem: Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41
IČ: 289 02 254
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 746

Vyplňte níže uvedené položky formuláře a kliknutím na button "Odeslat" odešlete.

Případně lze částečně vyplněný formulář po zadání emailové adresy uložit kliknutím na button "Odeslat" a později formulář dokončit.

Osobní údaje

Musíte vyplnit e-mail
Musíte vyplnit e-mail ve správném formátu

Fotografie

Údaje o univerzitě

Náklady na studium (na akademický rok)

Zajištěné zdroje financování

Žádal/a jste nebo hodláte požádat o finanční podporu na studium další nadace? Vyjmenujte které, o kolik jste žádala/a nebo požádáte a s jakým výsledkem.

Údaje o středoškolském vzdělání

Seznam všech českých a zahraničních středních škol (řazeno od poslední navštěvované). Uveďte název školy, stát, studijní zaměření, v kterých letech a jak dlouho; u zahraničních studijních pobytů uveďte, kdo pobyt zprostředkoval, kdo se podílel na financování a jakou částkou.

Vysokoškolské studium

Pokud máte již po maturitě, měl/a jste gap year?

Absolvoval/a jste nebo studujete vysokou školu/univerzitu doma nebo v zahraničí?

Informace k rodině žadatele

Ostatní činnosti žadatele

Vložte kontrolní kód
Špatný kontrolní kód
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů.

Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v této žádosti Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 28902254 a se zveřejněním mého jména, příjmení, věku a fotografie v propagačních materiálech Nadace, včetně webových stránek.

Osoby uvedené v této žádosti mají právo být na základě jejich žádosti informováni o osobních údajích o nich zpracovávaných nadací. Tuto informaci obdrží za úhradu nutných nákladů souvisejících se sdělením požadované informace. Souhlas je možné písemně odvolat. Pokud oprávněná osoba souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá, není tím dotčeno právo nadace zpracovávat ty osobní popř. citlivé údaje, které je nadace oprávněna či povinna zpracovávat i bez souhlasu oprávněného v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoba, o níž jsou údaje zpracovávány, má právo v případě, že se domnívá nebo zjistí, že nadace provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, požádat nadaci o vysvětlení, obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, požadovat, aby nadace odstranila takto vzniklý stav, provedla opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Zpět na hlavní stránku