logo


POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU je vzdělávací projekt pro učitele a ředitele veřejných základních škol v České republice. Nadace The Kellner Family Foundation iniciovala jeho vznik v roce 2010. Realizaci projektu zajišťuje samostatná obecně prospěšná společnost Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.

Projekt je zaměřen na vysokou kvalitu výuky s důrazem na individuální přístup pedagogů k žákům. Vychází z přesvědčení, že dlouhodobá vzdělávací, materiální a personální podpora pomůže učitelům lépe rozpoznávat individuální potřeby žáků, přizpůsobovat styl výuky, a tak dosahovat co nejlepších pedagogických výsledků.

Věříme, že opravdu každý žák může zažít svůj školní úspěch, který rozvine jeho pozitivní vztah ke vzdělávání. V praxi se již mnohokrát osvědčilo, že jedním z nezbytných předpokladů úspěchu každého žáka je úspěch každého učitele. Proto vytváříme pro učitele i vedení škol takové podmínky, které jim pomáhají při zkvalitňování výuky a posilují jejich vnitřní motivaci i odpovědnost.

V roce 2013 získalo podporu přibližně 300 pedagogů a jejich prostřednictvím 3 000 žáků, a to ve spolupráci s desítkami expertů z různých oborů vzdělávání.

Do projektu jsou zapojeny čtyři modelové školy: ZŠ Kunratice, hl. město Praha (ředitel Vít Beran); ZŠ Mendelova v Karviné, Moravskoslezský kraj (ředitel Bohumil Zmrzlík); ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, Olomoucký kraj (ředitelka Kateřina Glosová) a ZŠ Zdice, Středočeský kraj (ředitelka Eva Fiřtová). Tyto dále doplňuje síť spolupracujících škol, kterými se staly 2. ZŠ – Škola Propojení Sedlčany, Středočeský kraj (ředitel Jaroslav Nádvorník) ZŠ a MŠ Dobronín, kraj Vysočina (ředitel Ivo Mikulášek) a ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, Olomoucký kraj. Počet zařazených škol se bude dále rozšiřovat.

Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a vzdělávací programy získaly akreditaci ministerstva.

Vybrané formy podpory škol zařazených do projektu

  • Podporujeme pedagogický rozvoj školy a profesní růst pedagogů

Díky projektu mají učitelé a vedení modelových škol k dispozici pedagogického konzultanta. Ten doprovází školu po celých pět let, kdy jsou do projektu zapojeny, a pomáhá jí s tvorbou projektu pedagogického rozvoje. Jednotlivým učitelům pomáhá zlepšovat výuku, vytvářet si plán osobního pedagogického rozvoje a naplňovat ho.

  • Vytváříme příležitosti pro to, aby se učitelé setkávali, společně se učili a sdíleli své praktické zkušenosti

Společně se školami postupně budujeme systém sdílení zkušeností a vzájemného učení učitelů, a to jak v rámci učitelského sboru, tak i mezi školami. Zavádíme postupy interní kolegiální podpory, oborová a tematická sdílení, vzájemné návštěvy učitelů v hodinách a jejich reflexi. Organizujeme společná setkání, kurzy a semináře pro celé sbory, skupiny učitelů i vedení škol.

  • Podporujeme párovou výuku a individuální přístup k žákům

Přítomnost dvou učitelů v hodině nabízí možnost, jak se věnovat dětem individuálněji a přizpůsobit výuku zejména pro ty žáky, kteří potřebují největší podporu (žáci znevýhodnění, nadaní apod.). Žáci si mohou častěji volit způsob, tempo i náročnost úkolů a získávají více pozornosti a zpětné vazby od učitele.

  • Nabízíme učitelům metodické nástroje, které pomáhají rozvíjet čtenářské a matematické dovednosti dětí

Během tří let jsme vyvinuli tzv. čtenářské kontinuum, s jehož pomocí mohou učitelé rozpoznávat dosaženou úroveň čtenářských dovedností u dětí a plánovat nové vzdělávací cíle.  Kontinuum nyní ověřujeme a zavádíme do praxe škol.  
Ve spolupráci s týmem prof. Hejného vyvíjíme také nástroje pro diagnostiku matematických dovedností u dětí.

  • Přispíváme k rozvoji dobrých vztahů ve třídách i spolupráci mezi školou a rodiči

Umožňujeme školám pravidelně pořádat stmelovací výjezdy tříd.  Přispíváme na činnost školního psychologa, který  pomáhá vytvářet dobré a bezpečné prostředí školy a individuálně pečovat o každé dítě. Podporujeme i pravidelná setkání rodičů s učiteli a vedením školy nad různými tématy např. formou tzv. rodičovských kaváren.

  • Získané poznatky zavádíme v dalších školách

Postupy a nástroje pro pedagogické vedení a pro výuku a učení dále ověřujeme a rozvíjíme v rámci regionálních sítí spolupracujících škol, které s modelovými školami spolupracují minimálně po dobu tří let a vzájemně se od sebe učí.
Cílem této spolupráce je vyvinout účinný a udržitelný model vzájemného učení škol, který by byl přenositelný i do dalších veřejných základních škol v ČR.

Personální zajištění projektu

Obecně prospěšnou společnost Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. řídí Vladimír Srb,  ve spolupráci s expertní radou projektu vedenou Hanou Košťálovou. Dalšími členy expertní rady jsou Jana Straková, David Greger, Martin Chvál, Šárka Miková, Jiřina Majerová, Vít Beran, Bohumil Zmrzlík, Květa Krüger a Kateřina Žežulová.

Pro další informace o projektu můžete kontaktovat Evu Luhanovou, projektovou manažerku Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.

Ing. Eva Luhanová
projektová manažerka

E-mail: luhanova@pomahameskolam.cz